Geoinformatics services used in promotion, protection and inventory of monuments in Poland based on examples of students’ and patrons’ of scientific society KNGK Geoinformatics

Mateusz Jabłoński

Abstrakt

Usługi geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków w Polsce na przykładzie opracowań studentów i opiekunów koła naukowego KNGK Geoinformatyka

W artykule przedstawiono aktualny stan usług geoinformatycznych w Polsce, dedykowanych dla obiektów zabytkowych. Omówiono zagadnienie pozyskiwania danych, a następnie ich opracowania. Kolejnym opisanym zagadnieniem jest dystrybucja i promocja samych portali, a także promocja obiektów, możliwa dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty poprzez udostępnianie nowych informacji. Autor wskazuje również na możliwości wykorzystania usług przeznaczonych dla turystów przez osoby z branży turystycznej oraz naukowców. Jako przykłady opracowań najnowszych technologii przedstawiono: geoportal (Szlaku Naftowego) i usługi wirtualnego zwiedzania zabytków (Muzeum Podziemnego Miasta Osówka w Górach Sowich oraz klasztoru benedyktyńskiego w Jarosławiu), stworzone przez studentów koła naukowego KNGK Geoinformatyka oraz jego opiekunów.

Abstract

The current status in geoinformatic services dedicated for sightseeing branch in Poland have been introduced in the article. Data collection and its elaboration are described. Another topic is distribution and promotion of portals themselves and also promoting objects by constant extension of the offer and information sharing. The author also shows the possibility of using the services for tourists by people from tourist industry and scientists. As an example of newest technologies two ideas have been introduced: geoportal (Oil Trail) and virtual museum (Underground City Osówka and Benedictine Monastery in Jarosław). Both have been created by students and their patrons from scientific society “KNGK Geoinformatyka”.

Keywords: geoinformatics, monument, geoportal, virtual tour

Słowa kluczowe: geoinformatyka, zabytek, geoportal, wirtualny spacer
References

Alvarez C., 1998: Turismo y nuevas tecnologias. Revista Valenciana D’estudios Autonomics, n. 25

Aniszewski M., 2002: Podziemny świat Gór Sowich. Oficyna Wydawnicza Aniszewski, Kraków

Cera J., 1998: Tajemnice Gór Sowich. AURH Inter Cera, Kraków Fitz P.R., 2008: Geoprocessamento sem Complicação. Oficina de Textos, Sao Paulo

Geoportal 2: www.geoportal.gov.pl

Graba D., 2012: Tajny projekt III Rzeszy FHQu „RIESE”. Wydawnictwo Technol, Kraków

Hu Y.-H., Ge L., 2008: GeoTagMapper: An Online Map-based Geographic Information Retrieval System for Geo-Tagged

Web Content. International Perspectives on Maps and the Internet, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, s. 156

Jabłoński M., Lupa M., Ochałek A., Góra A., Mojżysz M., Franczak S., 2015: Educational Path “Szlak Naftowy” and Mobile Geoeducational System Presenting its history and Attractions. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 (2015), s. 872–877

Jabłoński M., Jaśkowski W., Lipecki T., Ochałek A., 2016: Virtual Underground City Osówka. Geology, Geophysics & Environment, 42/1

Jachimski J., Mikrut S., Twardowski M., 2005: Metodyka korzystania z baz danych wielojęzycznego interdyscyplinarnego terminologicznego słownika i leksykonu geoinformatycznego Komisji geoinformatyki PAU za pośrednictwem Internetu. Geoinformatica Polonica, t. 11, z. 2, Kraków

Kotlarczyk J., 2001: Informacje o dyskusji panelowej Komisji Geoinformatyki PAU dotyczącej terminologii i słownictwa. Geoinformatica Polonica, 3-2001, PAU, Kraków

Lipecki T., Matwij W., Jabłoński M., Ochałek A., Opielińska R., Sobstyl M., 2016: Operat pomiarowy „Opactwo w Jarosławiu”, Seria IV. Niepublikowane

Mouketou-Tarazewicz D.-D., 2014: Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounie-Nyanga w Gabonie, rozdział 3. Teledetekcja Środowiska, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geografi cznego, tom 50 (2014), s. 24–29.

Otwarte zabytki (open Sightseeing): otwartezabytki.pl

Porzucek S., 2013: Wykrywanie rozluźnień i spękań górotworu nad pustkami antropogenicznymi metodą mikrograwimetryczną. Wydawnictwa AGH, Kraków, 97–111

Portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa (National Heritage Board of Poland Portal): www.mapy.zabytek.gov.pl/nid

Stowarzyszenie Kartografów Polskich (Association of Polish Cartographers): www.polishcartography.pl

Wiki Lubi Zabytki (Wiki likes Sightseeing): wikizabytki.pl