Information system of excavations in the Wieliczka salt mine

Cezary Toś,

Jacek Szewczyk

Abstrakt

System informacji o wyrobiskach górniczych w Kopalni Soli „Wieliczka”

Kopalnia Soli „Wieliczka” ma specyficzne cechy, związane zarówno z budową geologiczną złoża, geomechanicznymi właściwościami górotworu, sposobami eksploatacji, wpływem wyrobisk na powierzchnię i górotwór, jak również z rolą, jaką odgrywa w kulturze i turystyce. Oparcie zarządzania kopalnią o system informatyczny wymaga uwzględnienia w nim wspomnianej specyfiki, co eliminuje możliwość implementacji innych systemów do potrzeb Wieliczki. W artykule omówiono metodykę tworzenia części takiego systemu w postaci bazy danych o wyrobiskach górniczych, która stanowić może podstawę całego systemu. Bazę oparto na oprogramowaniu dostępnym w kopalni. Podano możliwości praktycznych zastosowań bazy do rozwiązywania zagadnień inżynieryjno-górniczych.

Abstract

The “Wieliczka” Salt Mine has specifi c characteristics, related to the geological structure of the deposit, geomechanical properties of the rock mass, mine operation methods, the impact of the excavations on the surface and on the rock mass and the role of the mine as a cultural monument and tourist attraction. In order for an IT system to manage the mine, the system has to be prepared with consideration of the above-mentioned characteristics, which precludes the implementation of other systems for the Wieliczka mine. The article discusses the methods of creating a part of such a system in the form of a database about the excavations, which may be the basis of the entire system. The database uses the software available at the mine. The article indicates the practical applications of the database in the resolution of engineering and mining issues.

Keywords: IT systems, databases, intelligent mining, Wieliczka Salt Mine

Słowa kluczowe: systemy informatyczne, bazy danych, inteligentne górnictwo, Kopalnia Soli „Wieliczka”
References

Badanie deformacji powierzchni i górotworu w rejonie centralnym kopalni w aspekcie ochrony powierzchni i wyrobisk, prowadzenia podsadzania wyrobisk oraz zagrożeń wodnych. Opracowanie dla Kopalni Soli w „Wieliczce” 1998–2010.

Badanie deformacji powierzchni w związku z wyciekiem „Mina”. Opracowanie dla Kopalni Soli w „Wieliczce”, 1998–2011.

Banasik P., Szewczyk J., Wykorzystanie sieci zintegrowanych do badań powierzchni terenu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne, z. 14. Wrocław 1997.

Kortas G. (red.), Szewczyk J., Toboła T., Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soli. Monografia. Wyd. PAN, Kraków 2004.

Szewczyk J., Wolski B., Maciaszek J., Szczepanek R., Toś C., Opracowanie koncepcji bazy danych dla Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Opracowanie dla KS „Wieliczka”, 2010.

Wdrożenie poszerzonego monitoringu procesu degradacji górotworu w Kaplicy Św. Kingi wraz z interpretacją wyników. Opracowanie dla KS Wieliczka, 2010