International Business and Global Economy

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

Czasopismo „International Business and Global Economy” poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma.

Od lutego 2013 roku funkcję redaktora naukowego sprawuje dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil. W tym też roku zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

Czasopismo International Business and Global Economy zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
 

ISSN 2300-6102
e-ISSN 2353-9496
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Opublikowano online: 5 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Wyzwanie konsolidacji fiskalnej Abenomiki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 13–26
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.043.5624

Kierunki rozwoju wewnątrzafrykańskich bezpooerednich inwestycji zagranicznych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 27–42
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.044.5625

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a aktywność spółek zarządzających

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 43–55
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.045.5626

Globalne regulacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Trudności tworzenia i znaczenie dla handlu międzynarodowego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 56–68
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.046.5627

Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 69–82
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.047.5628

 Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 83–97
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.048.5629

Inwestowanie na rynku międzynarodowym a ryzyko portfela. Analiza na podstawie głównych indeksów międzynarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 98–110
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.049.5630

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowooeci islamskiej w Wielkiej Brytanii

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 111–122
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.050.5631

 Znaczenie porozumień swapowych banków centralnych w tworzeniu oficjalnej płynnooeci międzynarodowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 123–136
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.051.5632

Rynkowa wycena zmian credit ratingów banków europejskich

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 137–146
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.052.5633

Rozwój i znaczenie agencji kredytów eksportowych dla wspierania eksportu

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 147–161
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.053.5634

Pożyczkodawca ostatniej instancji przed sądem. Uwagi na temat kontrowersyjnej roli Europejskiego Banku Centralnego w kryzysie finansowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 162–172
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.054.5635

Uwarunkowania ewolucji azjatyckich centrów finansowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 173–185
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.055.5636

Finansowanie europejskich inwestycji infrastrukturalnych na rynku obligacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 186–199
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.056.5637

Krajowa polityka podatkowa w aspekcie miêdzynarodowej konkurencyjnooeci gospodarki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 200–211
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.057.5638

Regulacje opłaty interchange w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Wybrane zagadnienia

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 212–221
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.058.5639

Usługi prime brokerage na globalnym rynku walutowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 222–232
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.059.5640

Zastosowanie serwisów społecznooeciowych na rynku międzynarodowym. Przykład Facebooka z perspektywy indywidualnych użytkowników

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 235–248
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.060.5641

Ceny w handlu międzynarodowym w drugiej dekadzie XXI wieku. Kierunki zmian i ich czynniki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 249–260
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.061.5642

Znaczenie zarządzania strategicznego w biznesie mięzynarodowym. Rozwinięcie analizy PESTEL

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 261–270
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.062.5643

Strategia internacjonalizacji sieciowej. Model ekspansji korporacji transnarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 271–283
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.063.5644

Korporacje transnarodowe z gospodarek wschodzących. Wzrost czy schyłek?

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 284–294
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.064.5645

Inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 295–308
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.065.5646

Poziom autonomii filii zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wyniki badń empirycznych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 309–322
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.066.5647

Innowacje a działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 323–337
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.067.5648

Współpraca z partnerami instytucjonalnymi a innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 338–349
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.068.5649

Działalność innowacyjna litewskich przedsiębiorstw w dobie globalizacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 350–366
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.069.5650

Koncepcja przedsibiorstw born-global na przykładzie start-upów technologicznych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 367–378
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.070.5651

Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 379–391
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.071.5652

Ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Czechach

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2,
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.072.5653

Zasoby ludzkie oraz regulacje prawne jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 407–419
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.073.5654

Zmiany strategii konkurowania podmiotów rynku transportu lotniczego w warunkach globalizacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 420–431
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.074.5655

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora żywnooeciowego z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 432–443
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.075.5656

Przemysł obronny w warunkach globalizacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35, Numer 2, s. 444–453
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.076.5657

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna