International Business and Global Economy

Redaktor naukowy: Joanna Adamska-Mieruszewska

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

Czasopismo „International Business and Global Economy” poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma.

W lutym 2013 roku funkcję redaktora naukowego objęła dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil. W tym też roku zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

Czasopismo International Business and Global Economy zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
 

Z końcem grudnia 2017 r. zakończyliśmy realizację półtorarocznego projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę poprzez działalność wydawniczą. Obejmował on zadania z zakresu rozwoju czasopisma poprzez unowocześnienie, digitalizację i dalsze umiędzynarodowienie oraz kontynuacji działania na rzecz wysokiej jakości merytorycznej artykułów. W ramach projektu stworzyliśmy nową stronę czasopisma z pełni funkcjonalną wyszukiwarką tekstów. Wprowadziliśmy wszystkie zasady w pełni otwartego dostępu (open access). Działamy w oparciu o licencję CC-BY-SA. Działania na rzecz rozpowszechnienia naszego czasopisma pozwoliły na znaczne umiędzynarodowienie grona Autorów, Recenzentów i Rady Naukowej. Wśród publikowanych tekstów przeważają artykuły anglojęzyczne, co pozwala na zdobywanie nowych czytelników zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O wysokiej ocenie jakości naszego czasopisma świadczy również pozyskany w ramach projektu patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział Gdańsk. Upowszechniamy także wiedzę o naszym czasopiśmie poprzez obecność w coraz większej liczbie baz naukowych oraz materiały promujących IBage. Nasze nowe logo wskazuje kierunek dalszych zmian – dynamiczny rozwój czasopisma, aby w pełni służyć jako platforma wymiany wiedzy i wyników badań w erze biznesu międzynarodowego.

Od lutego 2018 roku czasopismo IBage ma nowego redaktora naukowego! Została nim dr Joanna Adamska-Mieruszewska, zastępując na tym stanowisku dotychczasowego redaktora – dr Katarzynę Bałandynowicz-Panfil, która sprawowała tę funkcję od lutego 2013 r.

ISSN 2300-6102
e-ISSN 2353-9496
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37

Redaktor naukowy: Joanna Adamska-Mieruszewska
Opublikowano online: grudzień 2018

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Sortuj według

Taksonomiczna ocena ekosystemów startupowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 15–26
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.001.9374

Polska w globalnych łańcuchach wartości

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 27–40
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.002.9375

Determinanty międzynarodowego transferu technologii (MTT) w krajach  słabo rozwiniętych

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 41–52
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.003.9376

 “Fortress Europe” or “Open Door Policy” – attempts to solve the refugee and migration crisis in the European Union in 2011–2017

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 53–70
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.004.9377

Konkurencyjność gospodarek surowcowych w handlu międzynarodowym a rola otoczenia instytucjonalnego – przypadek Azerbejdżanu

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 71–83
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.005.9378

China’s economic expansion in Africa–selected aspects

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 84–97
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.006.9379

Instytucje polityki „post-pivot” w Azji – wybrane aspekty

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 98–113
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.007.9380

Taksonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju Litwy w sferze społecznej w latach 2006–2016

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 114–127
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.008.9381

The economic diplomacy of Poland – the origin and evolution of the organisational model and tasks during the transformation period

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 128–141
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.009.9382

Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 142–156
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.010.9383

Non-equity modes w erze digitalizacji gospodarki

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 157–167
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.011.9384

Ocena bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej Polski na tle państw Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 168–182
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.012.9385

Narzędzia polityki handlowej w obszarze e-commerce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 183–197
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.013.9386

Tendencje protekcjonistyczne w handlu światowym

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 198–211
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.014.9387

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

A common currency for the East African community? Lessons from the introduction of the euro

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 215–230
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.015.9388

Osłabienie powiązań produkcyjnych w gospodarce światowej jako czynnik spowolnienia handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 231–243
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.016.9389

Portfolio investment in Poland – inflows and outflows in the 21st century. An analysis of pull factors for capital flows

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 244–257
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.017.9390

Pozycja konkurencyjna Litwy w wymianie towarowej z krajami pozaunijnymi

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 258–271
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.018.9391

Znaczenie usług transportowych w bilansie płatniczym Polski na tle tendencji w międzynarodowej wymianie handlowej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 272–285
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.019.9392

Struktura akcjonariatu a polityka wypłacania dywidend spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 286–298
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.020.9393

Handel wartością dodaną w Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 299–311
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.021.9394

Country-specific factors of accumulating private wealth – evidence from international students’ essays

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 312–322
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.022.9395

Przydatność kategorii zysku całkowitego w zarządzaniu finansami polskich i niemieckich spółek giełdowych

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 323–335
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.023.9396

Rola państwa w procesie internacjonalizacji waluty Chin

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 336–347
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.024.9397

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Voluntary disclosure and quality of new stock companies’ earnings forecast in EU-regulated markets

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 348–359
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.025.9398

Znaczenie inteligencji kulturowej w międzynarodowych badaniach marketingowych

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 363–373
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.026.9399

Determinanty działalności przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów OECD w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 374–385
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.027.9400

Student's writing skills as a factor enhancing the company brand

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 386–398
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.028.9401

Advanced business services in the global economy and the Visegrád Group economies

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 399–408
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.029.9402

Ecologisation of consumption as a trend in consumer behaviour – implications for future research

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 409–420
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.030.9403

Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 421–435
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.031.9404

Ocena wpływu programu Erasmus na poziom inteligencji kulturowej studentów zagranicznych studiujących w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 436–445
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.032.9405

Is foreign partnering experience of a company valuable for developing its relational competence?

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 446–457
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.033.9406

Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 458–475
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.034.9407

WYZWANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

EU membership and exports competitiveness – benchmarking exports structures of Poland and Slovakia versus Bulgaria and Romania, and their convergence to the German pattern in the years 2000–2014

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 479–492
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.035.9408

The economic and social cohesion of the NAFTA countries – selected aspects and policy recommendations

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 493–505
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.036.9409

Euro w zmieniającym się świecie

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 506–519
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.037.9410

Implikacje brexitu dla budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 520–532
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.038.9411

Effects of regional market integration – a theoretical approach

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 533–543
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412

The issue of extended free trade area in theory and practice – the case of TTIP

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 544–553
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.040.9413

Procesy integracyjne a spójność społeczno-gospodarcza regionów na przykładzie Litwy

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 554–567
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.041.9414

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna