International Business and Global Economy

Redaktor naukowy: Joanna Adamska-Mieruszewska

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

Czasopismo „International Business and Global Economy” poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma.

W lutym 2013 roku funkcję redaktora naukowego objęła dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil. W tym też roku zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

Czasopismo International Business and Global Economy zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
 

Z końcem grudnia 2017 r. zakończyliśmy realizację półtorarocznego projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę poprzez działalność wydawniczą. Obejmował on zadania z zakresu rozwoju czasopisma poprzez unowocześnienie, digitalizację i dalsze umiędzynarodowienie oraz kontynuacji działania na rzecz wysokiej jakości merytorycznej artykułów. W ramach projektu stworzyliśmy nową stronę czasopisma z pełni funkcjonalną wyszukiwarką tekstów. Wprowadziliśmy wszystkie zasady w pełni otwartego dostępu (open access). Działamy w oparciu o licencję CC-BY-SA. Działania na rzecz rozpowszechnienia naszego czasopisma pozwoliły na znaczne umiędzynarodowienie grona Autorów, Recenzentów i Rady Naukowej. Wśród publikowanych tekstów przeważają artykuły anglojęzyczne, co pozwala na zdobywanie nowych czytelników zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O wysokiej ocenie jakości naszego czasopisma świadczy również pozyskany w ramach projektu patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział Gdańsk. Upowszechniamy także wiedzę o naszym czasopiśmie poprzez obecność w coraz większej liczbie baz naukowych oraz materiały promujących IBage. Nasze nowe logo wskazuje kierunek dalszych zmian – dynamiczny rozwój czasopisma, aby w pełni służyć jako platforma wymiany wiedzy i wyników badań w erze biznesu międzynarodowego.

Od lutego 2018 roku czasopismo IBage ma nowego redaktora naukowego! Została nim dr Joanna Adamska-Mieruszewska, zastępując na tym stanowisku dotychczasowego redaktora – dr Katarzynę Bałandynowicz-Panfil, która sprawowała tę funkcję od lutego 2013 r.

ISSN 2300-6102
e-ISSN 2353-9496
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Opublikowano online: 9 listopada 2017

Artykuły

Ilość

Rozwój globalnej gospodarki i międzynarodowego biznesu – nowe spojrzenie na sieci i networking

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 21-30
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.001.7449

Financial comparison of Western Balkan and Baltic Sea states using the CAMEL approach

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 31-46
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.002.7450

Innovation capabilities of the Baltic Sea region: Meeting Europe 2020 innovation targets?

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 47-59
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.003.7451

Zależności pomiędzy edukacją na różnych kierunkach studiów a innowacyjnością gospodarki

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 60-76
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.004.7452

Poprawa funkcjonowania unii celnej UE w kontekście postanowień Unijnego Kodeksu Celnego

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 77-89
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.005.7453

Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 90-102
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.006.7454

New developments in world trade in the first quarter of the 21st century

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 105-113
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.007.7455

Główne czynniki spadku dynamiki handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 114-127
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.008.7456

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów bałtyckich

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 128-143
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.009.7457

Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 144-156
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.010.7458

Conditions of Iranian international trade in terms of lifting the sanctions: A case study of Polish-Iranian trade perspectives

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 157-170
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.011.7459

Litwa w strefie euro. Proces wejścia i skutki inflacyjne wprowadzenia nowej waluty

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 171-182
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.012.7460

Islamic finance: Challenges in 2017 and further ahead

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 183-205
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.013.7461

Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 209-221
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.014.7462

A study of the motives for restructuring commercial banks

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 222-234
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.015.7463

Internet usage in advertising and distribution in the banking services market

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 235-247
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.016.7464

Satisfaction and dimensions of loyalty in B2B markets: A study among the users of electronic security services

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 248-261
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.017.7465

Support mechanisms for social entrepreneurship in the Baltic Sea Region

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 262-274
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.018.7466

Advantages and disadvantages of international virtual project teams

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 275-287
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.019.7467

Terminology, traits, types, and trajectory of new product development

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 288-308
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.020.7468

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna