Poprawa funkcjonowania unii celnej UE w kontekście postanowień Unijnego Kodeksu Celnego

Monika Grottel

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na dwa zasadnicze z perspektywy unii celnej państw członkowskich UE pytania, tj.: Czy nowe regulacje prawne wprowadzone przepisami Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) w istocie wpłyną na poprawę funkcjonowania unii celnej UE jako całości? Czy UKC zagwarantuje jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich? Poszukując odpowiedzi na te pytania, w artykule przeprowadzono analizę przesłanek modernizacji unijnego prawa celnego oraz wskazano na główne cele przeprowadzonych zmian. Pogłębiona analiza nowych rozwiązań i regulacji, szczególnie dotyczących uproszczeń w obsłudze celnej podmiotów gospodarczych oraz realizacji procedur celnych, dowodzi, że w nowym kodeksie celnym uwzględniono wiele rozwiązań, regulowanych dotychczas krajowymi aktami prawnymi na poziomie państw członkowskich. Powodowało to brak transparentnych i jednolitych dla wszystkich administracji celnych krajów UE wytycznych dla obsługi celnej. UKC zapewnia równe traktowanie podmiotów gospodarczych, w tym jednolite zasady dostępu do uproszczeń i ułatwień w obsłudze celnej. Analiza przeprowadzona w artykule pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
1. Szeroki zakres regulacji zawartych w nowych przepisach prawa celnego, tak w rozporządzeniu ustanawiającym UKC, jak i w aktach wykonawczych i delegowanych, z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do poprawy funkcjonowania unii celnej i zapewnienia bezpieczeństwa w UE.
2. Z uwagi na zbyt krótki czas obowiązywania nowych przepisów nie można jednoznacznie ocenić wpływu nowych regulacji na funkcjonowanie unii celnej. Konieczna jest dalsza obserwacja procesu wdrażania postanowień kodeksowych do praktyki gospodarczej oraz badania ilościowe w obszarach regulowanych nowymi przepisami.
Ze względu na brak zbiorczych danych statystycznych za okres od maja 2016 r. do marca 2017 r. dotyczących wykorzystania nowych narzędzi obsługi celnej oraz procedur celnych wprowadzonych do praktyki gospodarczej przepisami UKC niemożliwa była analiza statystyczna wskazująca na efektywność dokonanych zmian. W związku z powyższym w artykule wykorzystano metodę badania dokumentów, metodę monograficzną oraz metodę wywiadu bezpośredniego.
 

Słowa kluczowe: unia celna, kodeks celny, uproszczenia celne, obsługa celna
References

COM(2003)452 final – Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – A simple and paperless environment for Customs and Trade.


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/481 of 1 April 2016 repealing Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code.


DA, 2013, Rozporządzenie Delegowane Komisji (DA) –rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów UKC (Dz. Urz. UE L nr 343/2015 z 29 grudnia 2015 r.).


Grottel M., 2015, The safety and security of international trade as determinant of the business strategy of the Polish Customs Service, European Integration Studies, no. 9.


Gwardzińska E., 2014, Pozycja konkurencyjna przedsiębiorców AEO na rynku unijnym i Międzynarodowym, International Business and Global Economy – Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, no. 33.


IA, 2015, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (IA) –rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego UKC (Dz. Urz. UE L nr 343/2015 z 29 grudnia 2015 r.).


Izba Celna w Gdyni 2017, Wydział Obsługi Przedsiębiorców – wywiad bezpośredni przeprowadzony w lutym 2017 r.


Mystkowska S., 2012, Program e-Cło dobrą praktyką, Wiadomości Celne, nr 8/9.


Program Prac związanych z UKC (UCC WP) – decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2016/578 z 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w UKC.


Smogorzewski G., 2012, Służba Celna – IT – Quo Vadis?, Wiadomości Celne, nr 8/9.


TDA, 2015, Rozporządzenie Delegowane Komisji (TDA) – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów UKC w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15 marca 2016 r.).


Treaty of Lisbon, 2007, Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, Official Journal of the European Union, C306, vol. 50, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC[dostęp: 06.03.2017].


UKC, 2013, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające UKC (Dz. Urz. UE L 269 z 10 października 2013 r.).


WCO 2007, WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, 2007, World Customs Organization, June 2007, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/normes_wco_en.pd [dostęp: 05.03.2017].


ZKC, 2008, Rozporządzenia (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Zmodernizowany Kodeks Celny.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna