Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

Eugeniusz Gostomski

Abstrakt

W czasach globalizacji potrzebne jest globalne regulowanie działalności bankowej, a szczególnie dużych banków aktywnych w wielu krajach, których nieostrożna polityka może szybko doprowadzić do wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Kryzys lat 2007–2009 dowiódł braku ważnych krajowych i globalnych regulacji bankowych oraz słabości nadzoru bankowego. Celem opracowania jest analiza zmian w zakresie regulacji bankowych na świecie w dobie pokryzysowej. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie do krajowych systemów bankowych III Umowy Bazylejskiej i na regulacje wprowadzone w strefie euro w związku z tworzoną tam unią bankową. Artykuł powstał w wyniku studiów nad literaturą i aktami prawnymi poświęconymi regulacjom i nadzorowi bankowemu. Przeprowadzona analiza pozwala sformułować wniosek, że dzięki dotychczasowym zmianom zarówno globalny system bankowy, jak i systemy bankowe w poszczególnych krajach unijnych stały się bardziej bezpieczne.

Słowa kluczowe: globalne regulacje bankowe, unia bankowa, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
References

BVR, 2016, Proportionalität ernst nehmen – Vielfalt im Bankensektor erhalten, Berlin.
Dombret A., 2015, Bankregulierung – Nicht genug getan oder zu viel des Guten, http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2015/2015_11_24_dombret.html [dostęp: 10.03.2017].
Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband, 2010, Too big to fail – wenn Banken zu gross werden, http://www.sparkasse-co-lif.de [dostęp: 10.07.2012].
Flejterski S., 2010, W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi, [w:] Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. K. Rogoziński, A. Panasiuk (Zeszyty Naukowe, nr 145), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Harackiewicz A., Pawłowska B., 2013, Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, Materiały i Studia, z. 289.
IMF, 2010, Global Financial Stability Report 2010, Washington, D.C.
Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., 2016, Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, Alternum, Warszawa.
Komorowska A., 2015, Rada Stabilności Finansowej jako kluczowe ogniwo globalnej architektury finansowej w dobie pokryzysowej, Pieniądze i Więź, nr 2.
KPMG, 2016, Zukunft der Bankenregulierung, https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2016/10/zukunft-der-bankenregulierung.html [dostęp: 15.03.2017].
Liberska B. (red.), 2016, Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
NBP, 2017, Nadzór makroostrożnościowy, http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/faq.aspx [dostęp: 12.03.2017].
Osman Y., 2016, Bankenaufseher versprechen lange Űbergangsfristen, Handelsblatt, 30.11.2016.
UE, 2013a, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=pl [dostęp: 12.03.2017].
UE, 2013b, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=PL [dostęp: 12.03.2017].
UE, 2013c, Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=PL [dostęp: 11.03.2017].
UE, 2014, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PL [dostęp: 12.03.2017].
UE, 2015a, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i restrukturyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0076&from=PL [dostęp: 13.03.2017].
UE, 2015b, Wymogi kapitałowe wobec sektora bankowego, http://www.consilium.europa.eu [dostęp: 14.03.2017].
United States Government Accountability Office, 2013, Causes and consequences of recent bank failures, Report to Congressional Committees, Washington, D.C.
Zaleska M., 2015, Budowa trzeciego filaru unii bankowej, Rzeczpospolita, 01.12.2015.
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna