Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów bałtyckich

Alina Grynia

Abstrakt

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są powszechnie postrzegane jako źródło korzyści dla krajów przyjmujących je. Oczekiwania związane z BIZ powodują, iż kraje konkurują między sobą w zakresie stwarzania warunków korzystnych dla dokonywania inwestycji długoterminowych – przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Tym niemniej, podejmowane działania (lub ich brak) mogą nie tylko przyciągać kapitał zagraniczny, ale również zniechęcać do inwestowania. Mogą ponadto spowodować wycofanie już zainwestowanego kapitału. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zestawu czynników decydujących o klimacie inwestycyjnym w krajach bałtyckich – Litwie, Łotwie i Estonii. Czynniki warunkujące napływ BIZ do krajów bałtyckich oceniono w podziale na czynniki zachęcające do inwestowania oraz bariery inwestycyjne w ocenie inwestorów zagranicznych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły określić kierunki zmian dla analizowanych gospodarek.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, klimat inwestycyjny, kraje bałtyckie
References

Balcerowicz L., 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa.

Deloitte, 2014,Ulgi podatkowe najlepszą zachętą, raport, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Ulgi-podatkowe-najlepsza-zacheta.html [dostęp: 21.03.2017].

Dunning J.H., 2008, Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

European Commission Report, 2014, AStudy on R&D Tax Incentives,Working Paper no. 52.

Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 2.04.2017].

Labour costs in the EU, Eurostat, Newsrelease, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7968159/3-06042017-AP-EN.pdf/6e303587-baf8-44ca-b4ef-7c891c3a7517 [dostęp: 4.04.2017].

OECD, 2003,Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, London.

OECD, 2015, FDI Regulatory Restrictiveness Index, http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm [dostęp: 28.03.2017].

PwC, 2016, Paying Taxes 2016, PwC and World Bank Group, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf [dostęp: 2.04.2017].

Przybylska K., 2008, Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym inwestorów zagranicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 7.

Rapacki R., 2009, Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rymarczyk J., Błaszczyk M. i in., 2008, Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Stawicka M.K., 2015, Wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez zachęty inwestycyjne w wybranych krajach europejskich, Zeszyty NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 214.

Taxation trends in European Union, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2016/econ_analysis_report_2016.pdf [dostęp: 2.04.2017].

WEF, 2016, Competitiveness Rankings. Select Index Components,https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/[dostęp: 4.04.2017].

Witkowska J., 1996, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

World Investment Reports, UNSTAD, http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx [dostęp: 1.04.2017].

Worldwide Governance Indicators 2015, World Bank http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home [dostęp: 26.03.2017].

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna