Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług

Agnieszka Stanowska-Hirsch

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zmierzającej do zidentyfikowania głównych tendencji rozwoju polskich BIZ kierowanych do sektora usług, a w szczególności zmian strukturalnych w obrębie tych inwestycji oraz wykorzystania BIZ przez polskie przedsiębiorstwa w celu optymalizacji obciążeń fiskalnych. Badania przeprowadzono głównie w oparciu o dane statystyczne NBP, Eurostatu i UNCTAD. Z badań wynika, że znaczenie sektora usług dla aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw jest obecnie duże, co pozostaje w zgodzie z trendami światowymi. W strukturze branżowej tych inwestycji dominuje działalność holdingów, co jednocześnie przy ich geograficznym skoncentrowaniu w centrach finansowych jednoznacznie wskazuje na cel tej aktywności, którym jest wykorzystanie międzynarodowych mechanizmów optymalizacji podatkowej. Zjawisko to nie dotyczy tylko polskich przedsiębiorstw znajdujących się pod kontrolą kapitału zagranicznego, ale także podmiotów kontrolowanych przez rezydentów. Nasilenie procesu optymalizacji fiskalnej dzięki wykorzystaniu podmiotów bezpośredniego inwestowania zauważalne jest zwłaszcza w ostatnich kilku latach.

Słowa kluczowe: polskie inwestycje bezpośrednie, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, usługi, ekspansja inwestycyjna, optymalizacja fiskalna
References

Dunning J.H., 1981, Explaining the International Direct Investment Position of Countries. Towards a Dynamic or Development Approach, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 117.
Dunning J.H., 1986, The investment development cycle revisited, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 122.
Dunning J.H., Narula R., 2002, The Investment Development Path Revisited, [w:] J.H. Dunning, Theories and Paradigms of International Business Activity. The Selected Essays of John H. Dunning, Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northhampton, MA.
Eurostat, European direct invesments, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 25.03.2017].
Gereffi G., Fernandez-Stark K., 2010, The Offshore Services Global Value Chain, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University.
Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010a, Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. The IDB trajectories of selected countries, The Poznań University of Economics Review, vol. 10, no. 1.
Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010b, Investment development paths of Central European Countries. A comparative analysis, Argumenta Oeconomica, vol. 1, no. 24.
Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2012, Emerging Profiles of Polish Outward Foreign Direct Investment, Journal of East-West Business, vol. 18.
Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2009, Poland’s Investment Development Path. In search of a synthesis, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, vol. 2, no. 2.
Nawrot R.A., 2014, Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Difin, Warszawa.
NBP, 2007, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2006 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2008a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2004 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski.
NBP, 2008b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2005 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2008c, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2009a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 1996–2002. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2009b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2003 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2009c, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2010a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
NBP, 2010b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – 2010, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
NBP, 2011, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – 2011, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
NBP, 2012, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – 2012, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
NBP, 2013, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – 2013, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
NBP, 2014, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – 2014, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
NBP, 2015, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
Radło M.-J., Sass M., 2012, Outward Foreing Direct Investments and Emerging Multinationals from Central and Eastern Europe. The Case of Visegrad Countries, Eastern European Economics, vol. 50, no. 2.
UNCTAD, 1994, Liberalizing International Transactions in Services. A Handbook, UN, New York – Geneva.
UNCTAD, 2002, Unctad Handbook of Statistics 2002, UN, New York – Geneva.
UNCTAD, 2004, World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, UN, New York – Geneva.
UNCTAD, 2009a, World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UN, New York – Geneva.
UNCTAD, 2009b, Unctad Handbook of Statistics 2009, UN, New York – Geneva.
UNCTAD, 2014, Unctad Handbook of Statistics 2014, UN, New York – Geneva.
UNCTAD, 2015, World Investment Report 20015. Reforming International Investment Governance, UN, New York – Geneva.
WTO, 2005, World Trade Report. Exploring the links between trade, standards and the WTO, WTO.
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna