Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies

Marcin Soniewicki

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę licznych przedsiębiorstw produkcyjnych charakteryzujących się różnymi poziomami orientacji rynkowej. Głównym celem publikacji jest zbadanie, czy poziom konkurencyjności firm produkcyjnych jest związany z poziomem ich orientacji rynkowej. W artykule wykorzystano wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród 334 przedsiębiorstw produkcyjnych. W celu dokonania pomiaru poziomu orientacji rynkowej zastosowano skalę MKTOR stworzoną przez Narvera i Slatera. Pozycję konkurencyjną badanych firm sprawdzono za pomocą Indeksu Konkurencyjności stworzonego przez Fonfarę. Istotność statystyczna zaobserwowanych różnic została sprawdzona za pomocą testu U Manna-Whitneya. Wyniki pokazują, że w każdym rodzaju firm produkcyjnych konkurencyjność rośnie wraz ze wzrostem poziomu orientacji rynkowej. Niemniej skala wzrostu różni się w zależności od typu podmiotu. Rezultaty pokazują również, że zawsze opłaca się zwiększać poziom orientacji rynkowej, gdyż przedsiębiorstwa z najwyższym poziomem orientacji rynkowej należą do 5% najbardziej konkurencyjnych firm produkcyjnych.
 

Słowa kluczowe: orientacja rynkowa, marketing, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, produkcja
References

Armstrong G., Kotler P., 2011, Marketing: An introduction, Pearson, Upper Saddle River.
Economist Intelligence Unit, 2011, The future of manufacturing: An Economist Intelligence Unit research programme sponsored by GE, http://files.gereports.com/wp-content/uploads/2011/10/Economist-intelligence-unit-manufacturingreport10.18.2011-copy.pdf [access: 12.08.2016].
Farrell M.A., Oczkowski E., 1997, An analysis of the MKTOR and MARKOR measures of market orientation: An Australian perspective, Marketing Bulletin, no. 8.
Fonfara K., 2007, Typologia zachowań przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Marketing i Rynek, no. 12.
Fonfara K., 2014, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Gaur S.S., Vasudevan H., Gaur A.S., 2011, Market orientation and manufacturing performance of Indian SMEs: Moderating role of form resources and environmental factors, European Journal of Marketing, no. 7/8.
Google Scholar, [n.d.], search phrase ‘market orientation’, https://scholar.google.pl/scholar?q=%22market+orientation%22&btnG=&hl=pl&as_sdt=0%2C5 [access: 09.08.2016].
Harris L.C., 2001, Market orientation and performance: Objective and subjective empirical evidence from UK companies, Journal of Management Studies, no. 1.
Hatzichronoglou T., 1997, Revision of the high technology sector and product classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/02, http://dx.doi.org/10.1787/134337307632 [access: 26.03.2012].
Hooley G., Cox T., Fahy J., Shipley D., Beracs J., Fonfara K., Snoj B., 2000, Market orientation in the transition economies of Central Europe, Journal of Business Research, no. 50.
Jovane F., Yoshikawa H., Alting L., Boër C.R., Westkamper E., Williams D., Tseng M., Seliger G., Paci A.M., 2008, The incoming global and technological and industrial revolution towards competitive sustainable manufacturing, Manufacturing Technology, no. 57.
Kaźmierczyk J., 2011, Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
Kohli A.K., Jaworski B.J., 1990, Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications, Journal of Marketing, no. 54.
Kohli A.K., Jaworski B.J., Kumar A., 1993, MARKOR: A measure of market orientation, Journal of Marketing Research, no. 30.
Loch C.H., Chick S., Huchzermeier A., 2007, Can European manufacturing companies compete? Industrial competitiveness, employment and growth in Europe, European Management Journal, no. 4.
Narver J.C., Slater S.F., 1990, The effect of a market orientation on business profitability, Journal of Marketing, no. 4.
Niestrój R., 2003, Istota i znaczenie marketingu, [in:] Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
Noble C.H., Sinha R.K., Kumar A., 2002, Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications, Journal of Marketing, no. 66.
Pazio N.M., 2007, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Pelham A.M., 2000, Market orientation and other potential influences on performance in small and medium-sized manufacturing firms, Journal of Small Business Management, no. 1.
Pelham A.M., Wilson D.T., 1996, A longitudinal study of the impact of market structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on dimensions of small-firm performance, Journal of the Academy of Marketing Science, no. 1.
Shapiro B.P., 1988, What the hell is ‘market oriented’?, Harvard Business Review, no. 66.
Soniewicki M., 2015, The company’s international competitive advantage: The role of knowledge, Difin, Warsaw.
Tajeddini K., Trueman M., Larsen G., 2006, Examining the effect of market orientation on innovativeness, Journal of Marketing Management, no. 5–6.
Wrenn B., 1997, The market orientation construct: Measurement and scaling issues, Journal of Marketing Theory and Practice, no. 3.
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna