Theoretical problems of exercising of land rights in Ukraine

Dmytro Fedchyshyn

Abstrakt

The article is devoted to theoretical issues related to the exercising of land rights. The author analyzed the concept, content and limits of the exercising of land rights. Also the relation of concepts “exercising of the rights” and “realization of the rights” is carried out. The content of the concept of “the exercise of land rights” is examined. The category “limits of realization of the land rights” is investigated. The views of scientists in the sphere of land law, which contained term of “intended purpose of a land plot”, are analyzed. It is considered as one of the main characteristics of each land plot.

Słowa kluczowe: land rights, subjective right, exercising of land right, limits of rights, land plot, intended purpose of land, land ownership, permanent use of land
References

Конституція України, 1996, від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [22.03.2018]

Земельний кодекс України, 2001, від 25.10.2001 року № 2768-14, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [22.03.2018]

Словник української мови, 1980 АН УРСР. Інститут мовоз-навства. Київ, http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 [22.03.2018].

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-33/2004 про призначення судом більш м’якого по-карання від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04 [22.03.2018]

Григоренко О., 2016, Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, PhD typescript, Київський національний університет імена Т.Г. Шевченка, Київ.

Ігнатенко І.В., 2014, Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів, Фінарт, Харків.

Костяшкін І., 2016, Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні, Хмельницький університет управління та права, Хмельницький.

Кот О.О., 2016, Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав, Вісник Національної академії правових наук України, 4(87), 127-138.

Кулинич П.Ф., 2002, Цільове призначення та цільове використання земель за новим Земельним кодексом України, Юридичний журнал, 3, 41-46.

Марахін Є., 2013, Правове забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням, PhD typescript: НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, Донецьк.

Мисник Н.Н., 2005, К понятию земельного участка, Государство и право, 10, 57-66.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України, 2011, Юрінком Інтер, Київ.

Носік В., 2006, Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу, PhD typescript, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко, Київ.

Стефанчук Р.О., 2008, Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту), КНТ, Київ.

Федчишин Д.В., 2015 Правове забезпечення використання та охорони земель громадської забудови, Фінарт, Харків.

Шульга М.В., 2018, Науково-теоретичний аналіз правових режимів категорій земель, окрім земель сільськогос- подарського призначення [in:] Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних відносин в Україні, Видавни-чий дім «Гельветика», Одеса, 106-132.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.