Cross-border health services – selected issues

Paulina Jaszczuk

Abstrakt

One of the superior principles in integrated Europe is free flow of persons, services and capital. An expression of this freedom are regulations about coordination of social security systems binding both in EU and EFTA member states. The principles of granting health services and their scope are determined by the provisions about coordination of social security systems. In the article I will try to discuss the most important regulations regarding the issues related to cross-border health care, both EU regulations and the related provisions of the domestic law. 

Słowa kluczowe: health, health services, cross-border health services
References

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz.U.UE.L.2011.88.45.

Dyrektywa Transgraniczna, /no data/, Narodowy fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin, http://www.nfz-szczecin.pl/nguqv_dyrektywa_transgraniczna.htm [08.08.2018].

Jaroszyński J., 2013, Finansowanie produktów leczniczych w Polsce, [in.] M. Szewczak, B. Drop, R. Śmiech (eds.), Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin, 197–254.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U.UE. C.2007.303.1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 uniform text.

Kowalska-Mańkowska I., 2018, Komentarz do art.42(a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, [in.] A. Pietraszewska-Macheta (ed.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, WPK LEX.

NIK informacja o wynikach po kontroli, 29.06.2017 r., Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, LOP.430.001.2017, Nr ewid. 45/2017/P/16/084/LOP, Warszawa.

NIK o leczeniu za granicą, 2017, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-leczeniu-za-granica.html [04.07.2018].

Nojszewska E., 2011, Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, [in.] K. Ryć, Z. Skrzypczak (ed.), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 49–90.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., III CZP 26/15, LEX nr 1764817, Biul.SN 2015/8/10.

Rabiega A., 2009, Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/204 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U.UE. L.2004.166.1, Dz.U.UE-sp.05-5-72.

Stankiewicz R., 2016, Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Wolters Kluwer Polska.

Tabaszewski R., 2016, Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2, Dz.U.UE.L.2016.200.137.

Transgraniczna opieka zdrowotna, /no data/, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawa, https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/ transgraniczna-opieka-zdrowotna/ [03.07.2017].

Ustawa z dnia 26 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U.2017.1938 uniform text.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2017 r., VI SA/Wa 1323/17, LEX nr 2446506.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2016 r., VI SA/Wa 250/16, LEX nr 2113749.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.