Cross-border issues in Polish supraregional strategies on example of strategies of western and eastern Poland

Jan Smutek,

Przemysław Łonyszyn

Abstrakt

The main purpose of this paper is to present areas and directions of integration and disintegration in East-Central Europe. It is based on the comparison of the two development strategies for the two supraregional areas in Poland namely: Western Poland and Eastern Poland. Supraregions are groups of highest administrative units in Poland – voivodeships. It is not any kind of administrative unit, and neither statistical. The reason for supraregional strategies are common challenges of development of groups of voivodeships. In our analysis we present differences between those strategies in scope of cross-border cooperation. We concentrate on four thematic issues: transport connections, economy, academia and a role of foreign institutions in a preparation and a modification of documents. In this way, we confirm that in the East-Central Europe are existing areas of integration and disintegration reflecting also long lasting division of Europe into West and East. We stress that those disintegration areas, mostly the eastern frontier of the European Union, are the result of state policies.

Słowa kluczowe: supraregional strategies, Western Poland, Eastern Poland, cross-border cooperation
References

Crescenzi R., Rodríguez-Pose A., 2008, Infrastructure endowment and investment as determinants of regional growth in the European Union, European Investment Bank Papers, 13(2), 62–101.

ESPON 2005. Potentials for polycentric development in Europe. Project ESPON 1.1.1, Project report, 2004, ESPON Coordination Unit, Luxembourg, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ ThematicProjects/Polycentricity/fr-1.1.1_revised-full.pdf [11.07.2015].

Ferguson J., 2005, ‘Dreams of Europe and Western Civilization: Culture and Frontiers’ in ‘Essays in History, Politics and Culture’, http://www.international-relations.com/History/ Civilization.pdf [18.07.2015].

Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., 2011, Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, jako podstawa korzyści aglomeracji, [in:] H. Godlewska-Majkowska (ed.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 7–34.

Górniak J., Mazur S., 2012, Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii rozwoju, [in:] J. Górniak, S. Mazur (eds.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 185–221.

Guz-Vetter M., 2002, Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Hryniewicz J.T., 2015, Polska na tle współczesnych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kaczmarek T., 2005, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Komornicki T., Miszczuk A., 2011, Transgraniczne powiązania województw Polski wschodniej, Ekspertyza wykonana na potrzeby nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Miłosz-Augustowska J., 2014, Współpraca instytucjonalna na pograniczu polsko-niemieckim – stare narzędzia, nowe wyzwania. Transgraniczne doświadczenia samorządów w kontekście wyborów regionalnych, Biuletyn Niemiecki, 53, 2–16.

Miszczuk A., 2013, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Ranga M., Etzkowitz H., 2013, Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, Industry and Higher Education, 27(4), 237–262.

Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Raporty i Analizy EUROREG 1/2009, Warszawa.

Smutek J., Łonyszyn P., 2014, Szczecin and Zachodniopomorskie Voivodeship – declining city and region? Example of impact of transformation on maritime economy and agriculture, [in:] C. Mądry, D. Dirin (eds.), The economic transformation of the cities and regions in the post-communist countries, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 175–190.

Strategie ponadregionalne – wymiar terytorialny polityki rozwoju, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, https://www.mir.gov.pl/media/3355/20150312_strategie_ponadreg_wymiar_teryt.pdf, [28.07.2015].

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Studium Integracji Przestrzennej Pogranicza Polski i Niemiec – część polska, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Strategy for Western Poland until 2020, 2014, Ministry of Infrastructure and Development, Warsaw.

Strategy for Socioeconomic Development of Eastern Poland until 2020. A revision, 2013, Ministry of Infrastructure and Development, Warsaw.

Tölle A., 2014, Transnational metropolitan development strategies and governance in a post-socialist setting: the case of Szczecin, Questiones Geographicae, 33(4), 43–56.

Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M.,

Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Polish-Slovak Borderland. Transport accessibility and tourism,
series: Geographical Studies, No 234, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Science, Warsaw.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie o województwa, 1998, (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 1990,
(Dz.U. z 1998 nr 162 poz. 1126 z pozn. zm.). Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 2006, (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658). Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, 1985, (OJ L 175, 5.7.1985, p. 40–48).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.