Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Stefan Zamecki
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Joanna Schiller-Walicka, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem naukowym poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się od roku 1956. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był prof. Bogdan Suchodolski. Początkowo pismo było wydawane pod egidą Komitetu Historii Nauki PAN, obecnie zaś wydawcą jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w piśmie artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim, angielskim i rosyjskim (dawniej także we francuskim).„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest obecny w bazach Scopus, CEJSH, BazHum, BazTech, ERIH, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4

Redaktor naczelny: Stefan Zamecki
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Joanna Schiller-Walicka, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 6 lutego 2019

Artykuły

Ilość

The Origin of Copernicus’s Heliocentrism Reconsidered

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 9–19
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.024.9515

Odkrycie złóż oraz początki górnictwa węgla brunatnego w Zielonej Górze

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 21–45
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.025.9516

Johann Peter Frank i Christoph Wilhelm Hufeland jako pionierzy profilaktyki medycznej z XVIII i XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 47–70
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.026.9517

Turkolodzy polscy w czasie II wojny światowej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 71–92
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.027.9518

Education Management as an Exact Science (Russia, First Half of the Nineteenth Century)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 93–114
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.028.9519

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Adam Ferdynand Adamowicz (1802–1881) i Francuskie Towarzystwo Botaniczne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 117–121
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.029.9520

Kołaczki (trochisci, pastilli), morsele (morsuli, tabellae) i krążki (rotulae, orbiculi) jako stałe doustne postaci leku w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 123–137
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.030.9521

RECENZJE

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 159–167
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152