Krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Na marginesie monografii Jadwigi Brzezińskiej, Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802-1918, Opracowanie własne, Kołobrzeg 2017, ss. 904

Grzegorz Błaszczyk

Abstrakt

One step forward, two steps back

The review article discusses Jadwiga Brzezińska’s habilitation thesis entitled Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802–1918 (The Role of the Dorpat University in the Education of Polish Pharmacy Students 1802–1918), Kołobrzeg 2017. The author presented the education of pharmacists, including Poles, at the aforementioned University from the beginning of the 19th century to 1918. In fact, the work refers to the influence of the University of Dorpat on the development of the Polish intelligentsia on the example of pharmacists. Despite its merit, the work was evaluated negatively.

References

Blombergowa M., Znaczenie Uniwersytetu w Dorpacie dla kultury i nauki polskiej (przed 1917 r.), „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologia” z. 17, 1992, s. 3–16.

Brzezińska J., Poola farmatseutide akadeemilised ühendused Tartus 1837 [wł. 1897]–1915 („Polskie korporacje farmaceutów w latach 1897–1915”), „Ajalooline Ajakiri” 2002, nr 1/2, s. 281–290.

Cyończyk F., Wydział Prawa Uniwersytetu w Dorpacie i jego polscy studenci do 1918 r., „Miscellanea Historico-Iuridica” t. 13, 2014, s. 181–191.

Donnert E., Die Universität Dorpat-Jurev 1802–1918: ein Beitrag zur Geschichte des Hochschulwesen in der Ostseeprovinzen des Russischen Reiches, Frankfurt 2007.

Hanisz K., Ślusarczyk W., Apteki i aptekarstwo łódzkie. Apteka przy Placu Wolności w Łodzi, Łódź 2011.

Helk V., Die Jesuiten in Dorpat 1583-1625. Eine Vorposten der Gegenreformation in Nordosteuropa, Kobenhavn 1977.

Kijas A., Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805–1917, Wrocław 1984.

Manteuffel G., Z dziejów Dorpatu i byłego Uniwersytetu Dorpackiego, Warszawa 1911.

Molik W., Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, t. 1, Poznań 2016.

Nowak A., Polscy studenci na Uniwersytecie w Dorpacie w latach 1802–1918, „Miscellanea Historico-Archivistica” t. 21, 2014, s. 129–135 (Archiwum Główne Akt Dawnych, Polonica z Archiwum Historycznego w Tartu, www.agad.gov.pl [dostęp 2.12.2018]),

Polski słownik biograficzny, t. 45, 2008.

Pullat R., Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształtowaniu się inteligencji polskiej w XIX w. – 1917 r., „Zapiski Historyczne” t. 39, 1974, z. 2, s. 31–40.

Róziewicz J., Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918), Wrocław 1984.

Trynkowski J., Paradisus animae czy Sicz dorpacka? Uniwersytet w Dorpacie (Tartu) we wspomnieniach polskich studentów, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX wieku, red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 617–627.

Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, red. S. Isakow, J. Lewandowski, Lublin 1999.

Wysakowska B., Dorpackie Polonica farmaceutyczne w estońskich archiwach i bibliotekach, „Farmacja Polska” 2000, nr 4, s. 194–197.