Etyka publikowania

Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” dokłada starań, aby na wszystkich etapach prac redakcyjnych kierować się poniższymi standardami etycznymi w celu zapewnienia rzetelności publikowanych na łamach pisma prac naukowych.

Cele

Stosowanie niniejszych zasad ma na celu uniknięcie nieetycznego postępowania w publikacji artykułów, w szczególności:

 • plagiatu (przedstawiania całości lub części cudzej pracy jako własnej, w tym także cytowania lub parafrazowania jej tekstu bez odesłania do źródła),
 • autoplagiatu (przedstawiania jako nowy i niepublikowany artykułu, który został już opublikowany w całości lub części lub też został zgłoszony do innego pisma),
 • zduplikowanej publikacji (przedstawiania przez więcej niż jeden artykuł tych samych danych, informacji i wniosków bez wzajemnych odniesień i odsyłaczy),
 • fabrykowania danych (przedstawiania w artykule danych i informacji, które nie mają oparcia w źródłach i eksperymentach),
 • autorstwa-widma (nieujawniania rzeczywistego autora całości lub części tekstu),
 • autorstwa gościnnego/honorowego/grzecznościowego (podawania jako autorów artykułów osób, które nie wzięły udziału w ich przygotowaniu, w szczególności przełożonych rzeczywistych autorów).


Redakcja dąży także do uniknięcia konfliktu interesów między członkami Redakcji, autorami i recenzentami. Za konflikt interesów uważane są:

 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji,
 • bezpośrednie relacje osobiste.


Obowiązki Redakcji

Członkowie Redakcji zobowiązują się do:

 • decydowania o publikacji zgłoszonych artykułów wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej i ocen recenzentów, bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, rasę, płeć, orientację seksualną i afiliację autora;
 • informowania na stronie internetowej o wytycznych dla autorów zgłaszanych tekstów oraz o procedurach recenzowania;
 • informowania autorów o podjętej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego artykułu wraz z przekazaniem uzasadnienia, wniosków recenzji i sugestii zmian w teście;
 • zachowania poufności informacji o autorstwie zgłoszonych artykułów do czasu ich publikacji oraz poufności wniosków recenzji;
 • niewykorzystywania zgłoszonych tekstów w innym celu niż publikacja;
 • publikowania korekt, sprostowań i przeprosin, jeżeli będzie to konieczne;
 • rezygnacji z prac redakcyjnych nad artykułem, jeżeli istnieje konflikt interesów z jego autorem;
 • rozstrzygania sytuacji wątpliwych zgodnie z zasadami sugerowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).


Obowiązki autorów

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że:

 • badania opisane w artykule były prowadzone z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i artykuł jest oparty na prawdziwych danych;
 • artykuł jest pracą oryginalną, niepublikowaną (wyjąwszy przypadek przekładów) oraz niezgłoszoną do innego pisma;
 • lista autorów artykułu jest kompletna i wszyscy wymienieni autorzy wnieśli wkład w jego powstanie;
 • autor artykułu uzyskał od właścicieli praw autorskich do ilustracji wykorzystanych w artykule zgodę na ich publikację.


Autorzy artykułów zobowiązują się do:

 • współpracy z Redakcją w procesie recenzowania i wydawania zgłoszonego artykułu;
 • zawarcia w tekście artykułu stosownej informacji, jeżeli jest on przedrukiem lub przekładem;
 • zawarcia w tekście artykułu informacji o otrzymanym finansowaniu;
 • poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów w procesie prac redakcyjnych.


Obowiązki recenzentów

Recenzenci zobowiązują się do:

 • rzetelnej i obiektywnej oceny artykułu;
 • przedstawienia uwag, których wprowadzenie podniesie wartość naukową artykułu;
 • zachowania poufności w odniesieniu do recenzowanego artykułu i niewykorzystywania go w innym celu niż przygotowanie recenzji;
 • powstrzymania się od recenzji, jeżeli tematyka artykułu wykracza poza ich kompetencje;
 • poinformowania Redakcji o możliwych naruszeniach zasad etycznych w recenzowanym artykule;
 • poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów.