Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch zeszytów kwartalnika „Konteksty Kultury” zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 6 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Po strukturalizmie? – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 155–157
Data publikacji online: 23 października 2018

Kilka słów o strukturalizmie w nauce o literaturze

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 158–162
Data publikacji online: 23 października 2018

Porządek języka

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 163–180
Data publikacji online: 23 października 2018

Wobec strukturalizmu

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 181–191
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.008.8865

Czy strukturalizm zabił literaturę (we Francji)? Od efektu rzeczywistości do powrotu rzeczywistości

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 192–202
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.009.8866

Między rewolucją a restauracją. Z prof. Leonardem Neugerem rozmawia Magdalena Machała

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 203–213
Data publikacji online: 23 października 2018

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Dźwiękiem i słowem o poezjach Mickiewicza. Wokół lektury książki Stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec poezji Adama Mickiewicza

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 214–227
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.010.8867

Mandelsztam w pułapce Woroneża. (Tłumacze w pułapce Mandelsztama)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 228–236
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.011.8868

O przymusie i potrzebie powtórzenia w Zapisanym i Spojrzeniu Julii Hartwig

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 237–255
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.012.8869

Recenzje

Dramat samopoznania – powieściowe uniwersum Wiesława Myśliwskiego (Piotr Biłos, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, Znak, Kraków 2017, ss. 525)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 256–261
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.013.8870

Aprobatywne aktualizowanie, subtelna kontrsygnatura (W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 –2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2017, ss. 427)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 262–268
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.014.8871

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line