Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch zeszytów kwartalnika „Konteksty Kultury” zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2019

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich

Sortuj według

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 1–3
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.001.10656

Marion Brandt, Dialog Josepha Rotha z Alfredem Döblinem w Żydach na tułaczce i Listach z Polski 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 4–15
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.002.10657

Epifanijne doświadczenia krajobrazu w przedwojennej poezji jidyszowej Awroma Suckewera 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 16–32
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.003.10658

Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 33–51
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.011.10871

Genealogia utraty. Pamięć Holokaustu w literaturze trzeciego pokolenia polskich Żydów 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 52–72
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.004.10659

Głosów zbieranie… (Wokół książki Joanny Tokarskiej-Bakir Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego i nie tylko o niej) 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 73–89
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.005.10660

Recenzje

Polacy i Żydzi. Perspektywa amerykańska. (Joshua D. Zimmerman, Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej, tłum. M. Macińska, red. M. Rusiniak-Karwat, PWN, Warszawa 2018, ss. 623)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 90–94
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.006.10661

Odpowiedź profesorowi Andrzejowi Żbikowskiemu

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 95–98
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.007.10662

Literatura i jej sąsiedztwa

Romantyczny intelektualizm w Dzienniku nieciągłym Zygmunta Lubicz-Zaleskiego 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 99-123
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.008.10663

Kim jest dziś pisarz w (pop)kulturze? 

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 124-151
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.009.10664

Recenzje

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line