Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch zeszytów kwartalnika „Konteksty Kultury” zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, Długie trwanie powieści

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 31 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Długie trwanie powieści – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 421–424
Data publikacji online: 29 marca 2019

Długie trwanie powieści

Powieść w poszukiwaniu samej siebie: morfologia historyczna

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 425–453
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.039.10581

Przedwczesne informacje o śmierci powieści

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 454–458
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.040.10582

Powieść i mnóstwo wątpliwości

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 459–464
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.041.10583

Co znalazła a co zgubiła powieść w eseju Thomasa Pavla?

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 465–467
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.042.10584

Powieść wiecznie żywa

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 468–479
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.043.10585

Etyka czytania. Na marginesie szkicu Thomasa Pavla

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 480–496
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.044.10586

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Subtelna subwersywność kobiecego ciała w extravaganzach J.R. Planchégo 

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 497–513
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.045.10587

List więzienny w świetle rygorów cenzury. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 514–531
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.046.10588

„Dziennik” i dziennik Jana Lechonia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 532–544
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.047.10589

Recenzje i materiały

Intelektualny, emocjonalny i polityczny klimat emigracji (Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Listy 1941-1956. Opracowała Beata Dorosz, przy współpracy Pawła Kądzieli. Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo, Warszawa 2016)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 545–550
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.048.10590

The Reception of Olga Tokarczuk’s “Flights” in the English Language Press

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 551–557
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.049.10591

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line