Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch zeszytów kwartalnika „Konteksty Kultury” zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 31 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Literatura i religia – stare bolączki, nowe wyzwania (uwagi wstępne)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 269–270
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.027.9898

Weakening of Theology by Literature Is Not a Bad Thing – An interview with David Jasper by Tomasz Garbol and Łukasz Tischner

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 271–290
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.028.9899

„Zobaczyć świat w ziarenku piasku”. Przyczynek do refleksji nad „literaturą a religią” z perspektywy pogranicznej

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 291–304
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.029.9900

Baranek czy tygrys? Nie-ludzkie oblicza Boga w poezji T. S. Eliota i R. S. Thomasa

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 305–320
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.030.9901

„Z kronik współczesnej mistyki” – Adam Zagajewski i Nowa Fala (opowieść postsekularna)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.031.9902

Reinventing Saint Francis: Józef Wittlin, Anti-Semitism, and the Idea of Modern Sainthood

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 342–361
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.032.9903

Georges Bernanos, czyli chrześcijaństwo bez taryfy ulgowej

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 362–373
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.033.9904

Lament i konsolacja. O dwóch obrazach Boga w tekstach z getta warszawskiego

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 374–390
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.034.9905

“Who Would Be a Prophet”: Prophetic Aspects of Czeslaw Miłosz’s Poetry

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 391–401
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.035.9906

Recenzje

Ku poetyce chrześcijańskiej, czyli o próbach wyjścia z ziemi jałowej (M. Edwards, Ku poetyce chrześcijańskiej (Towards a Christian Poetics), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk – Pelplin 2017, ss. 295)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 402–407
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.036.9907

Miłoszologiczne „Tao” (J. Zach, Biologia i teodycea. Homo poeticus Czesława Miłosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 289)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 408–414
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.037.9908

Drogi ku wzajemności (M. Bernacki, Miłosz. Spotkania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, ss. 139)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 415–421
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.038.9909

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line