Kilka uwag o milczeniu

Jacek Warchala

Abstrakt

Esej poświęcony jest dialektyce milczenia–przemilczenia i mowy; pozorna antynomia milczenia i mówienia rozpatrywana jest w różnych aspektach: lingwistycznym, fi lozofi cznym, socjologicznym, religijnym i marketingowym; w tym ostatnim aspekcie rozważany jest sens milczenia w reklamie i public relations.

References

Blumenberg H., Rzeczywistości, w których żyjemy, tłum. W. Lipnik, Warszawa 1997.

Buczyńska-Garewicz H., Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 2003.

Colli G., Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Kraków 1997.

Dąmbska I., O funkcjach semiotycznych milczenia [w:] tejże: Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa-Poznań-Toruń, 1975.

Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008.

Heidegger M., List o humanizmie [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć, tłum. K. Michalski, Warszawa 1977.

Kapuściński R., Wojna futbolowa, Warszawa 1990.

Leśmian B., Eliasz [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983.

Leśmian B., Łąka [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983.

Pisarek W., Słowa między ludźmi, Warszawa 2004.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

Pisarkowa K., O komunikatywnej funkcji przemilczenia, „Zeszyty Prasoznawcze” 1986, nr 1.

Przemilczenie w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008.

Plotyn, Enneady, 5, 8, 11, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 2003.

Semantyka milczenia, red. K. Handke, Warszawa 1999.

Simmel G., Transcendencja życia [w:] tegoż, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, tłum. M. Tokarzewska, Warszawa 2007.

Warchala J., Dialog potoczny a tekst, Katowice 1991.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line