Kochankowie z klasztoru Valdemosa Janusza Krasińskiego: dzieło w procesie przemian i reinterpretacji 

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska

Abstrakt
Artykuł opisuje proces przemian tekstowych, które doprowadziły do powsta­nia sztuki Kochankowie z klasztoru Valdemosa Janusza Krasińskiego. Pierwowzorem dramatu o Fryderyku Chopinie był scenariusz filmu telewizyjnego, przekształcony w dramat radiowy, a następnie w utwór sceniczny. W każdym swoim wcieleniu projekt literacki był przezna­czony do innej realizacji: telewizyjnej, radiowej lub teatralnej. Analiza brulionów pokazała, że zmiany, które pisarz wprowadził do swojego dzieła, nie polegały jedynie na adaptacji, to znaczy na uwzględnieniu specyfiki konkretnego medium. Wzbogacenie przez Krasińskiego warstwy fonicznej i uruchomienie potencjału scenicznego stało się bowiem źródłem autorskich reinterpretacji, a twórcze myślenie o realizacji teatralnej zaowocowało wprowadze­niem nowych motywów i doprowadziło do przeobrażeń semantycznych.
Słowa kluczowe: Janusz Krasiński, powstawanie dramatu, proces twórczy, przekład intersemiotyczny
References

Bochenek-Franczakowa R., Fryderyk Chopin George Sand oczach polskich biografów krytyków literackich, „Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis” 2010, nr 5.

De Biasi P.-M., Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

Hoesick F., Chopin. Życie twórczość, t. 2: Pierwsze lata Paryżu, Georges Sand 1831–1844, Kraków 1965.

Iwaszkiewicz J., Chopin George Sand [w:] tegoż, Dziedzictwo Chopina szkice muzyczne, oprac. R. Romaniuk, Warszawa 2010.

Iwaszkiewicz J., Chopin, Kraków 1956.

Kaden-Bandrowski J., Życie Chopina, Warszawa 1938.

Korespondencja Fryderyka Chopina, zebrał oprac. B.E. Sydow, t. 1, Warszawa 1955.

Krasiński J., Bezwodne śniegi [w:] tegoż, Krzak gorejący. Dramaty, wybór wstęp W. Zwinogrodzka, oprac. tekstów A. Kramkowska-Dąbrowska, Warszawa 2013.

Krasiński J., Kochankowie klasztoru Valdemosa, maszynopis Muzeum Literatury, inw. 4249.

Krasiński J., Kochankowie klasztoru Valdemosa, maszynopis Muzeum Literatury, inw. 4250.

Krasiński J., Kochankowie klasztoru Valdemosa, Warszawa 1980.

Krasiński J., Krzak gorejący. Dramaty, wybór wstęp W. Zwinogrodzka, oprac. tekstów A. Kramkowska-Dąbrowska, Warszawa 2013.

Krasiński J., Mazurek palmijski, maszynopis Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza Warszawie, inw. 4248.

Rowiński C., Rękopis jako forma „dzieła otwartego” [w:] Ecriture/PisanieMateriały konferencji polsko-francuskiej. Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek, J.Z. Lichański, Warszawa 1995.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line