Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Mateusz Antoniuk

Abstrakt
Artykuł przedstawia historię pracy Zbigniewa Herberta nad prozatorską miniaturą poświęconą postaci mitologicznego Narcyza. Analiza zachowanych wersji ręko­‑
piśmiennych służy unaocznieniu wielowariantowości procesu reinterpretacji mitu. Herbert w „laboratorium brulionu” testował rozmaite koncepty reinterpretacyjne. Herbertowskie teksty o Narcyzie ogłoszone drukiem tylko w niewielkim stopniu ujawniają skalę autorskiej inwencji w dekonstruowaniu i przekształcaniu kanonicznych wersji greckiego mitu.
Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, krytyka genetyczna, archiwum
References

Adamiec M., „…Pomnik trochę niezupełny…”. Rzecz apokryfach poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996.

Antoniuk M., Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza. Próby czytania, Kraków 2015.

Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz, oprac. Henryk Citko, Warszawa 2008.

Grimal P., Słownik mitologii greckiej rzymskiej, tłum. M. Bronarska in., wyd. 2, Wrocław 1990.

Herbert Z., Listy do Muzy, Gdynia 2000.

Herbert Z., Narcyz, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68.

Herbert Z., Miłosz C., Korespondencja, Warszawa 2006.

Nycz R., stronę humanistyki innowacyjnej. Tekst jako laboratorium, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line