Instrukcje dla Autorów

Redakcja „Kontekstów Kultury” uprzejmie prosi autorów o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowania i przesyłania materiałów do publikacji:

Teksty powinny być napisane w programie WORD. Artykuł nie powinien przekraczać 30.000 znaków, a recenzja, sprawozdanie itp. 15.000 znaków.

Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretarza redakcji: dorotasiwor@op.pl, ewentualnie na dyskietce lub płycie CD-ROM wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres:


Redakcja „Kontekstów Kultury”
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzysłowie; tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane na osobnych ponumerowanych stronach z zaznaczeniem ich miejsca w tekście; wszystkie ilustracje powinny mieć własną numerację tytułu oraz określenie autorstwa (jeśli nie są one dziełem autora artykułu) lub powinny być zaopatrzone w sformułowanie, że jest to tabela/wykres/ilustracja stanowiąca opracowanie własne autora.

Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami arabskimi, numeracja ciągła w obrębie całego tekstu. Prosimy o zastosowanie poniższego wzoru. Wszelkie skrótu w języku polskim.

Format:

Autor, tytuł książki, tłum. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, [w:] tegoż, tytuł książki, tłum. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, [w:] tytuł książki, red. XX, Kraków 2000, s. 55.
Autor, tytuł artykułu, „Czasopismo" 2000 nr 2, s. 55.

Cytaty krótsze (do dwóch zdań) w cudzysłowach, dłuższe: bez cudzysłowów, wcięte, czcionka 11. Kropka po numerze przypisu.

Wtrącenia własne w nawiasach kwadratowych, wycięcia cytatów w nawiasach okrągłych.

Bardzo dziękuję za dostosowanie tekstów do powyższych reguł.

Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji co do publikacji po recenzji wydawniczej.

Dorota Siwor

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line