Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, Europa Środkowa dzisiaj

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2019

Europa Środkowa dzisiaj

Sortuj według

Europa Środkowa dzisiaj – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 163-165
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Tożsamość w Europie Środkowej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 166-180
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.019.11245

W lustrze literatury – czesko-polski mit środkowoeuropejski i jego przeobrażenia

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 181-206
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.020.11246

Jedność Europy. Kilka uwag o relacjach Wschód–Zachód w Rodzinnej Europie Czesława Miłosza

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 207-220
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.021.11247

Zygmunt Haupt – europejski wygnaniec

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 221-231
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.022.11248

Mądry błazen, szpital wariatów i geopolityka. Dzienniki Stefana Kisielewskiego jako narracja kontrhegemoniczna

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 232-248
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.023.11249

Koncepcje Europy Środkowej w Międzymorzu Ziemowita Szczerka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 249-260
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.024.11250

„Środkowoeuropejskość mierzy się z jądrem ciemności”. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Magdalena Brodacka

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 261-270
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.025.11251

Recenzje i materiały

Austromodernizm. Rozszczelnianie paradygmatu

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 271-276
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.026.11252

Galicja, która skłania do refleksji

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 277-285
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.027.11253

Przewodnik „przewrotny” dla nieco bardziej wtajemniczonych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 286-290
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.028.11254

II Kongres Gombrowiczowski w Buenos Aires... w atmosferze czysto gombrowiczowskiej

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 291-297
Data publikacji online: 4 listopada 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line