Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Opublikowano online: 6 czerwca 2018

Herbert znany i nieznany

Sortuj według

Herbert znany i nieznany – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 1-3
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 65-82
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.004.8770

Herbert: krótka historia czytania

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 4-27
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.001.8767

Nie-ludzka nieśmiertelność – kilka filozoficznych uwag na temat idei wieczności w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 41-64
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.003.8769

O brulionach wiersza Pan Cogito i wyobraźnia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 28-40
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Recenzje

Rekonstrukcja poety. Na marginesie Biografii Zbigniewa Herberta (Andrzej Franaszek, Herbert. Biografia, t. 1: Niepokój, t. 2: Pan Cogito, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 1920)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 83-90
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.005.9086

Żywa pracownia. O studiach nad brulionami Zbigniewa Herberta (Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 502)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 91-98
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.006.9087

* * *

Jeden świat, dwa style. Wokół korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Kazimierza Orłosia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 134-144
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.009.8773

Kobieta w łagrze stalinowskim w tekstach polskich pisarek

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 116-133
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.008.8772

Losy kobiet w obozach na Górnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej (wybrane zadnienia)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 99-115
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.007.8771

Recenzje

Sztuka w życiu, życie sztuką (Aleksandra Giełdoń-Paszek, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 2014, ss. 436)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 150-154
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.011.9089

Weber odczarowany(Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Suhrkamp, Berlin 2017, ss. 543)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 145-149
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.010.9088

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line