Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 8
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Opublikowano online: 6 czerwca 2018

Herbert znany i nieznany

Sortuj według

Herbert znany i nieznany – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Herbert: krótka historia czytania

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

O brulionach wiersza Pan Cogito i wyobraźnia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Nie-ludzka nieśmiertelność – kilka filozoficznych uwag na temat idei wieczności w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Recenzje

* * *

Losy kobiet w obozach na Górnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej (wybrane zadnienia)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Kobieta w łagrze stalinowskim w tekstach polskich pisarek

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Jeden świat, dwa style. Wokół korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Kazimierza Orłosia

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1,
Data publikacji online: 6 czerwca 2018

Recenzje

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line