Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2008
Google Books: http://books.google.pl/books?id=71x5SeB21REC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Redaktorzy tomu: Dorota Malec, Wacław Uruszczak

Artykuły

Ilość

Pożegnanie uczonego i wychowawcy młodzieży (mowa pogrzebowa)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 13-16
Data publikacji online: 2008

„Lex Aquilia de damno” – problemy z datacją ustawy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 17-32
Data publikacji online: 2008

Kilka uwag na temat przyczyn wprowadzenia edyktów pretorskich „in factum adversus nautas caupones stabularios” oraz „furti adversus nautas caupones stabularios”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 33-41
Data publikacji online: 2008

Czy prawo rzymskie pokonało kanał La Manche?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 43-53
Data publikacji online: 2008

Nauczanie uniwersyteckie w świetle przywileju fundacyjnego Kazimierza Wielkiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 55-70
Data publikacji online: 2008

Sprawy sejmowe i dorobek prawodawczy „tempore Conventi Generalia Torunensis A.D. 1576” w świetle Metryki Koronnej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 73-90
Data publikacji online: 2008

Rola legacji i propozycji królewskiej w procedurze ustawodawczej na sejmach walnych koronnych za panowania Zygmunta III Wazy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 91-119
Data publikacji online: 2008

Ordynacja krakowskiej jurydyki Wygoda z 6 czerwca 1759 r

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 121-134
Data publikacji online: 2008

Ostatnie lata rządów Piotra Leopolda w Toskanii. Rewolta społeczna i odrzucenie reform

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 137-154
Data publikacji online: 2008

Ksiądz – urzędnik czy kapłan, czyli o reformach stosunków administracyjnych duchowieństwa rzymskokatolickiego w Galicji w dobie józefinizmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 155-161
Data publikacji online: 2008

The Constitution of the Duchy of Warsaw 1807. Some remarks on occasion of 200 year anniversary of its adoption

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 163-174
Data publikacji online: 2008

Próby zmian prawa rzeczowego z Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim w latach 1815–1818

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 175-193
Data publikacji online: 2008

Poglądy na temat statusu prawno-międzynarodowego Wolnego Miasta Krakowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 195-206
Data publikacji online: 30 czerwca 2008

Sub auspiciis imperatoris

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 207-212
Data publikacji online: 2008

O dwóch krakowskich przedwojennych procesach separacyjnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 213-231
Data publikacji online: 2008

Wpływ regulacji prawnych państw zaborczych dotyczących organów egzekucji sądowej na zunifikowane ustawodawstwo polskie w okresie II Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 233-251
Data publikacji online: 2008

O prorodzinną ustawę podatkową w 1992 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 253-260
Data publikacji online: 2008

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.