Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 5, Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2012
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość

„…Rządy nasze są popsowane, poprawy więc potrzebują, a nie odmiany…” Józefa Andrzeja Załuskiego koncepcja funkcjonowania ustroju Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 133-147
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.011.0912

Akcje polskich spółek akcyjnych w XVIII wieku – analiza historyczno-prawna, cześć I

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 149-162
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.012.0913

Mandat poselski na gruncie ustawodawstwa Sejmu Czteroletniego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 163-177
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.013.0914

Doktryna nullifikacji w konstytucjonalizmie amerykańskim okresu wczesnej Republiki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 179-191
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.014.0915

Przestępczość wojsk garnizonu krakowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 193-207
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.015.0916

Artykuł recenzyjny monografii Macieja Mycielskiego, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815–1830

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 133-147
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.016.0917

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.