Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 5, Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
ISBN 978-83-233-3514-6
e-ISBN 978-83-233-8868-5
Rok wydania: 2013
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Piąty tom „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa” dedykujemy Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu, wybitnemu historykowi prawa polskiego i polskiej kultury prawnej. Jest to wyraz najwyższego uznania dla Profesora, którego zasługi na niwie naukowej są nie do przecenienia.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania jego organów według ABGB w świetle wykładni Sądu Najwyższego (1918–1939). Przyczynek do dziejów austriackiej tradycji prawnej w Polsce

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 295-305
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.023.0924

Instytucja niesłusznego zbogacenia w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle współczesnych kodyfikacji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 307-328
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.024.0925

Przyczynek do dziejów Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r. Sprawa Tadeusza Cypriana przeciwko Jerzemu Giertychowi

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 329-342
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.025.0926

Orzecznictwo sądów powszechnych na gruncie małego kodeksu karnego w latach 1946-1950 w świetle dotychczasowych badań

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 343-353
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.026.0927

Nauki historycznoprawne w latach 60. XX w. – organizacja badań

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 355-373
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.027.0928

Omówienia, recenzje, rozbiory

Artykuł recenzyjny monografii Grzegorza Smyka Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 375-379
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.028.0929

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.