Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 7, Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2014
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Andrzej Dziadzio, Maciej Mikuła
Słowa kluczowe: pożyczka morska, stypulacja, pactum, odsetki, spekulacja, pieniądz kredytowy, kredyt, obrót wierzytelnościami, bankierzy, transakcje bezgotówkowe, prawo rzymskie, sentencja, maksyma, paremia, reguła, zasada prawa, nemo plus iuris, wolność uczniów, zasada nominalizmu, zastaw, przepadek zastawu, słuszna cena, sprzedaż, podstęp, błąd, komparatystyka, prawo prywatne, łacina prawnicza, kultura prawna, łacina średniowieczna, Kościół katolicki, Wincenty Kadłubek, słowniki, Statuty Kazimierza Wielkiego, Imperium Rzymskie, templariusze, prawo karne, krucjaty, odpowiedzialność dyscyplinarna, reguła templariuszy, Kościół, kara, pokuta, zwyczaj, prawo zwyczajowe, statut, przywilej, prawo stanowione, król, parlament, współistnienie zwyczaju i prawa stanowionego, dominacja prawa zwyczajowego, rozwój systemu prawa stanowionego, początek prawa stanowionego, prawo prywatn, sejm, prawo magdeburskie, statuty, ustawy, średniowiecze, Królestwo Polskie, prawo miejskie, handel, cechy, cło, Uniwersytet Jagielloński, statuty uniwersyteckie, sądownictwo uniwersytetckie, rektor, sąd rektora, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, prawo kanonicze, proces skargowy, dowody przysięga, reformy Kołłątajowskie, Prawo pospolite, prawo natury, sprawiedliwość, konstytucja, Jagiellonowie, suum cuique, dramat, Szekspir, Müller, Uniwersytet Krakowski, Kolegium Prawnicze, ustrój, profesorowie, funkcje, Królestwo Anglii, Rzeczpospolita Obojga Narodów, handel bałtycki, opłata stemplowa na sukno

Artykuły

Ilość

Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 11–27
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.005.2246

Pecunia pecuniam parere non potest? O pieniądzu kredytowym w Rzymie okresu późnej republiki. Zarys problemu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 29–38
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.001.2242

Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 39–57
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.002.2243

May contracts be entirely free? Some comparative remarks on various approaches to freedom of contract

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 59–67
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.004.2245

Ze studiów nad rolą i miejscem łaciny prawniczej w kulturze europejskiej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 69–91
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.007.2248

Ustawodawstwo wewnętrzne w zakonie templariuszy wobec przestępstw i naruszeń dyscypliny zakonnej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 93–109
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.006.2247

Custom and Statute: A Brief History of Their Coexistence in Poland

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 111–131
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.010.2251

Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 roku)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 133–145
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.009.2250

Themis clothed in Ermine. Some Remarks on the Jurisdiction Excercised by the Rector of Krakow Academy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 147–157
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.011.2252

Prawo celem polityki w Polsce Jagiellonów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 159–168
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.008.2249

Suum cuique is our Roman justice (Shakesp. Tit. Andr. 1,1,284) – William Shakespeare, Heiner Müller and Roman fundamenta

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 169–180
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.003.2244

Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach  1628–1657 (według rachunków Kolegium z lat 1628–1694)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 181–192
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.013.2254

Poselstwo króla Anglii na sejmie w 1637 roku w sprawie likwidacji gdańskiego stempla na angielskie sukno

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 193–200
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.014.2255

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.