Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 7, Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2014
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab Andrzej Dziadzio, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Andrzej Dziadzio, Maciej Mikuła
Słowa kluczowe: Anna Iwanowna, samodzierżawie, Piotr Wielki, Imperium Rosyjskie, car, Najwyższa Tajna Rada, proces inkwizycyjny, tortury, kara, Constitutio Criminalis Carolina, Constitutio Criminalis Theresiana, Ordynacja karnoprocesowa, Franciszkana, Ustawa karna zachodniogalicyjska, Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa, legalna teoria dow, Wolne Miasto Kraków, administracja, policja, prawo administracyjne, prawo karne skarbowe, Landrecht pruski, Królestwo Pruskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, administracyjne sądownictwo karne, Józef Reinhold, historia prawa karnego, środki zabezpieczające, kierunek socjologiczny, sądownictwo, Żydzi, sodalicja, stowarzyszenie, Uniwersytet Jagielloński, studentki, ABGB (Austriacki Kodeks Cywilny), osobowe prawo małżeńskie, rozwód, rozwód w prawie austriackim, rozwód w Polsce w latach 1918–1945, postępowanie karnoadministracyjne, postępowanie wykroczeniowe, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921 roku, Konstytucja marcowa, nowela z 2 VIII 1926 roku, „nowela sierpniowa”, konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej, prezydent Rzeczypospolitej, władza wykonawcza, autorytaryzm, ZSRR, Wielki Terror, represje wobec wsi, druga wojna światowa, prometeizm, polityka zagraniczna II RP, wywiad wojskowy II RP, mniejszości narodowościowe w ZSRR, narody Kaukazu, Spisz, Zamagurie, Dekanat Spiski, Adam Sapieha, stosunki polsko-słowackie, Kościół katolicki, Michał Patkaniowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, księgozbiór, biblioteka, sąd powszechny, sądownictwo polskie na emigracji, rząd na uchodźstwie, emigracja, Norman Podhoretz, neokonserwatyzm, „Commentary”, liberalizm, zimna wojna, John F. Kennedy, Ronald Reagan, prawo cywilne, prawo zobowiązań, historia prawa, promissory estoppel, klauzula nadużycia prawa

Artykuły

Ilość

Dziedziczka Imperium Rosyjskiego Anna Iwanowna 1730–1740

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 201–216
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.015.2256

Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 217–236
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.029.2270

Policja nad Zagranicznymi w Wolnem Mieście Krakowie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 237–244
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.016.2257

Początki prawa karnego skarbowego – model pruski i jego przemiany w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do lat sześćdziesiątych XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 245–262
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.018.2259

Józef Reinhold (1884–1928) – „zapomniany” profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 263–272
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.019.2260

Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906–1939)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 273–286
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.017.2258

Wielokrotni rozwodnicy na wokandzie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 287–298
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.025.2266

Postępowanie karnoadministracyjne w II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 299–316
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.021.2262

The Amendment of August 1926 to the first Polish Constitution of the Second Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 317–322
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.022.2263

Jedna kartka z grubej księgi Wielkiego Terroru: rozkaz nr 00447 szefa NKWD (30 VII 1937)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 323–334
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.023.2264

Kilka dokumentów z dziejów ruchu prometejskiego lat drugiej wojny światowej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 335–378
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.024.2265

Poľsko–slovenská administratíva farnosti Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939–1948

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 349–364
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.026.2267

Wspomnienia o Profesorze Michale

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 365–368
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.020.2261

Organizacja i funkcjonowanie polskiego Sądu Obywatelskiego w Londynie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 369–382
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.027.2268

Norman Podhoretz a początki amerykańskiej „wojny o kulturę”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 383–394
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.028.2269

Angielska doktryna promissory estoppel a polska klauzula nadużycia prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 395–404
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.028.2269

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.