Organizacja i funkcjonowanie polskiego Sądu Obywatelskiego w Londynie

Karol Siemaszko

Abstrakt

The Organization and Functioning of the Polish Civic Court in London

The Civic Court in London was brought into existence on the strength of a Presidential decree of 8 September 1950 concerning Civic Courts in Exile. It consisted of a General and a Civic Department. Its main objective was to adjudicate on matters relating to acts that were reprehensible from the point of view of the Polish political exiles, but at the same time indifferent in the light of the British law. The most active period in the operation of the Polish Civic Court in London occurred in the years 1951–1954, that is at a time when it was headed by Stanisław Krause. After the rupture within the Polish émigré circles, the London court remained a presidential organ, although a considerable number  of its judges moved to the faction grouped around the Polish Council of Three. This had led to the organizational decline of the court and ultimately to is practical liquidation in the first half of the sixties.

Słowa kluczowe: sądownictwo polskie na emigracji, rząd na uchodźstwie, emigracja
References

Źródła archiwalne

Protokół z posiedzenia Komisji Regulaminowej Sądu Obywatelskiego w Londynie z dnia 19 stycznia 1951 roku, sygn. akt A 78/4.

Protokół Ogólnego Zgromadzenia Sądu Obywatelskiego w Londynie z dnia 10 grudnia   1955 r., sygn. akt PRM.E 512.

Przemówienie Prezesa Rady Ministrów i Kierownika ministerstwa Sprawiedliwości Tadeusza Tomaszewskiego na Posiedzeniu Rady Narodowej RP w dniu 6 lipca 1950 r. w związku z przedłożeniem projektu dekretu Prezydenta RP o Sądach Obywatelskich       na Obczyźnie, sygn. akt. A 5/101.

Regulamin Sądu Obywatelskiego w Londynie. Projekt regulaminu przedstawiony przez sędziego B. Podoskiego

Sprawozdanie kasowe za okres od 1 lipca 1952 roku do 30 czerwca 1953, sygn. akt A 78/6.

Zebranie Inauguracyjne Sądu Obywatelskiego w Londynie. Komunikat PAT z dnia 1 stycznia 1951 roku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, zespół archiwalny rządu polskiego na emigracji, teczka 701/9/10, k. 330.

Opracowania

Balicki R., O niezawisły sąd. Na marginesie prac sekcji ustroju sądownictwa komisji prac ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP w Londynie,„Przegląd Prawa i Administracji” 1996, t. 34.

Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji,Warszawa 1999.

Kulka G., Komisje prawno-ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939–1945,Warszawa 2009.

Lubodziecki S., Tzw. prawda Głosu Powszechnego, „Rzeczpospolita Polska” 1957, nr 11.

Siemaszko K., Dekret prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1950 roku o sądach obywatelskich jako element budowy państwa bez terytorium [w:]Polski Misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historycznie i politologiczne,red. M. Szczerbiński, K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2011.

Siemaszko K., Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo, Poznań 2013.

Siemaszko K., Wybrane sprawy rozpoznawane przez Sąd Obywatelski w Londynie,„Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2013, nr 5.

Turkowski R., Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972 w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Warszawa 2001.

Zawadzki J., Senatorowie: losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.