Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 7, Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2014
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła
Słowa kluczowe: kat, egzekutor, Śląsk, Górne Łużyce, hrabstwo kłodzkie, tortury, kara śmierci, Kraków, Lublin, Warszawa, średniowiecze, kultura prawna, prawo karne, przestępczość, kancelaria, przedmieścia, wilkierz, mieszczaństwo, dokumentacja, chłopi, Korona Królestwa Polskiego, okres wczesnonowożytny, edycja źródeł, historia prawa, Adam Vetulani, Statuty Kazimierza Wielkiego, księgi sądowe, prawo miejskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, edycja źródła, źródło historyczno-prawne, tłumaczenie źródeł historycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum KARTA, historia myśli politycznej i prawnej, metodologia edycji, polska myśl polityczna, myśl republikańska, reżim socjal, legal-historical sources, Czech Republic, Bohemia, Moravia, sources edźródła historyczno-prawne, Republika Czeska, Czechy, Morawy, prawo ziemskie, prawo magdeburskie, prawo górnicze, prawo kościelne, sta, źródła historyczno-prawne, Chorwacja, Jugosławia, teoria edycji, digitalizacja, aparat krytyczny, archiwum, prawo słowackie, prawo węgierskie, prawo austriackie, prawo zwyczajowe, źródło prawa, ciągłość prawa, Konferencja „Judekskurialna&r, Belgia, Niderlandy, Holandia, Liège, Komisja dla Starych Praw i Ordonansów Belgii, secesja Belgii, prawo belgijskie, ordonans, droit français, Ancien Régime, Lumières, encyclopédisme, jurisprudence, manuel de loi, Joseph Nicolas Guyot, Montesquieu, prawo francuskie, arretyści, doktryna prawnicza, orzecznictwo, adwokat, sędzia, przywilej, lex privata, prawo powszechne, Niemcy, Austria, Święte Cesarstwo Rzymskie, dobro kultury, historia prawa polskiego, Corpus Iuris Polonici, Starodawne prawa polskiego pomniki

Artykuły

Ilość

Les editions de sources historiques et juridiques en tant que bien culturel national polonais

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 405–417
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.030.3095

Die Edition von Privilegien als Rechtsquellen in Deutschland und in ihrer europäischen Perspektive

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 419–432
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.031.3096

Le rôle des arrêtistes dans la publication des sources juridiques françaises (XVIIe-XVIIIe siècles)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 433–445
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.032.3097

Vers l’encyclopédisme: l’édition des répertoires juridiques à fin de l’Ancien Régime français

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 447–453
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.033.3098

The Royal Commission for Old Laws and Ordinances of Belgium at the Service of Legal Historians

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 455–462
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.034.3099

Edition of the Provisional Judicial Rules of the Judex-Curial Conference from 1861 and the Methodology of Editions of Historical Legal Sources

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 463–483
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.035.3100

Experiences and Challenges of Editing and Publishing Primary Legal-Historical Sources in Croatia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 485–505
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.036.3101

Several Comments on Editions of Legal-Historical Sources Published in the Czech Republic after 1990

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 507–516
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.037.3102

The Edition and Publication of Historical Sources in Poland from the Perspective of Historians of Political and Legal Thought

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 517–525
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.038.3103

Źródła do dziejów historii prawa

Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno- prawnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 527–540
Data publikacji online: 16 lutego 2015

Recenzje

J. Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim: Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013, 400 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 541–544
Data publikacji online: 16 lutego 2015

„Coram iudicio”. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, 166 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 545–548
Data publikacji online: 16 lutego 2015

Daniel Wojtucki, Kat i jego warsztat na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, 559 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 549–550
Data publikacji online: 16 lutego 2015

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.