Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości

Anna Moszyńska,

Zbigniew Naworski

Abstrakt

The Role of the Science of the History of Law in Jurisprudence in Contemporary Justice

This article provides an overview of research conducted by the authors on the role of the science of the history of law in the jurisprudence of contemporary justice. This research refers to the debate held for many years about the place and dimension of lectures on the history of law in the programs of study for future lawyers. This dispute takes place almost exclusively as an internal discussion among the academic community; the representatives of the practice remain silent. Meanwhile, the preliminary results presented in this article show that working in the judiciary requires a deep knowledge of the sources of law reaching back to the end of the eighteenth century and throughout the nineteenth century. This is illustrated by the analysis of the jurisprudence of the Supreme Court, as well as ordinary and administrative courts, which are often based on historical regulations. In the following article the authors point out three examples of cases in which the resolution of the case was based on historical legislation.

 

Słowa kluczowe: historia prawa, wymiar sprawiedliwości, orzecznictwo, służebność, prawo spadkowe, spadek bezdziedziczny.
References

Opracowania
Gmina Sterdyń od czasów najdawniejszych, Sterdyń 2012.
Kowalski R., Historia pałacu, http://www.nadbuzanskie.republika.pl/palac%20ossolinskich%20w%20sterdyni.htm (dostęp: 11.06.2014).
Lityński A., Wyrok na „kodeks” PSZ w ZSRR, „Z Dziejów Prawa” 2006, t. 8, Katowice.
Lityński A., Z problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej w związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r. (WKN 13/01), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, z. IX, cz. 2.
Małachowicz H., Cztery portrety z Galerii Ossolińskich w Sterdynii, „Kronika Zamkowa” 2009, nr 1–2.
Maziarz J., Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Kraków 2014.
Moszyńska A., Naworski Z., Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2014, z. XVII.
Portret Polski XVII i XVIII wieku. Katalog wystawy, Warszawa 1977.
Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego z dodaniem, ustaw uzupełniających i związkowych oraz orzecznictwa sądów kasacyjnych, Warszawa 1923.
Prawo spadkowe, testamenty, darowizny obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym. Podręcznik dla studentów IV kursu prawa opracowany na podstawie wykładów uniwersyteckich i dzieł M. Planiola, Warszawa 1938–1939.
Sądzą nas technicy prawa – wywiad z Januszem Niemcewiczem, „Gazeta Wyborcza – Duży Format” z 23 października 2014 r.
Zoll F., Prawo Cywilne, t. IV, Prawo familijne i spadkowe, Poznań 1933.
 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.