Refleksje przy poszukiwaniu granic między nauką a jej symulacją, czyli o problemie zaufania

Jacek Matuszewski

Abstrakt

Reflections While Searching for the Boundaries Between Science and its Simulation – the Problem of Trust

The study reflects on the functioning of the Polish peer review system using the habilitation monograph written by Karol Łopatecki as an example. The author reflects on the dangers which may result from a presumption of confidence in the intellectual honesty of the creator of a scientific study. He enumerates numerous types of failures, abundantly present in the dissertation, pondering the causes which led to giving it scientific validation. Its summary attempts to identify the circumstances which adversely affect scholarly critique in Poland.
 

Słowa kluczowe: awans naukowy, disciplina militaris, intelektualna uczciwość, krytyka naukowa, plagiat, pospolite ruszenie, pseudonauka, recenzja, służba wojskowa, prawo szlacheckiej Rzeczpospolitej
References

Źródła

Acta expeditionum bellicalium palatinatus Calissiensis et Posnaniensis in Valachos et in Turcas a. 1497–1498 in Archivo regio Posnaniensi asservata, ed. M. Bobrzyński, Cracoviae 1882.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, t. 21: Lauda sejmikowe, T. 2. Lauda wiszeńskie 1648–1673 r., oprac. A. Prochaska, Lwów 1911.

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. 1 (1572–1632), cz. 1 (1572–1616),
wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957.

Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I: Okresy bezkrólewi, oprac. H. Lulewicz, Warszawa 2006.

Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. II: Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek, oprac. H. Lulewicz, Warszawa 2009.

Archiwum książąt Sanguszkow w Sławucie, t. IV: 1535–1547, wyd. B. Gorczak, Lwów 1890.

Bielski M., Sprawa rycerska, Warszawa 1856.

Księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego WKsL sprawy wojenne i polityczne. 1621–1632, Paryż 1859.

Kunowski J., Ekspedycja inflancka 1621 roku, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007.

Popis szljachty Wołkawyskawa pawjeta u 1621 g., ed. G. Semiańczuk, „Herold Litherland” 2004, R. 4, nr 1–2 (13–14).

Stanislai Górski Conciones in Conventu 1537, wyd. W. Kętrzyński [w:] Archiwum Komisyi
Historycznej
, t. 1, Kraków 1878.

Volumina Constitutionum, t. II, vol. 2, oprac. S. Grodziski, Warszawa 2008.

Volumina legum, t. 3, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859.

 

 

 

 

Opracowania

Borzemski A., Siły zbrojne w wołoskiej wojnie Jana Olbrachta,Lwów 1928.

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf (dostęp: 16.10.2016).

Domańska E., Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012.

Domańska E., Jak napisać krytyczna recenzję, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/jak_napisac_recenzje_krytyczna.doc (dostęp: 19.10.2016).

Gawron P.,O znaczeniu badań nad pospolitym ruszeniem w czasach Rzeczypospolitej. (Na marginesie książki Karola Łopateckiego „Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)”, Białystok 2013, s. 660), „Zeszyty Prawnicze” 2014, nr 14, z. 4, 2014.

Kowalska M., Pracownicy nauki i ich publikacje naukowe – czy poddają się obiektywnej ocenie? Od tradycyjnych ocen peer review do analiz bibliometrycznych – próba systematyzacji dotychczasowych aspektów metod i stan, „Forum Bibliotek Medycznych” 2011, nr 1 (7).

Liske X., Cudzoziemcy w Polsce: L. Naker, U. Werdum, J. Bernoulli, J.E. Biester, J.J. Kausch, Lwów 1876.

Łopatecki K., „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012.

Łopatecki K.,Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013.

Matricularum Regni Poloniae summaria, pars II: Iohannis Alberti regis tempora complectens (1492–1501), ed. T. Wierzbowski, Varsoviae 1907.

Matuszewski J., Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2015, t. 18.

Noailles [E. H. V.] marquis de, Henri de Valois et la Pologne en 1572, t. 3, Documents et pièces justificatifes, Paris 1867.

Recenzja, https://pl.wikipedia.org/wiki/Recenzja_naukowa (dostęp: 19.10.2016).

Sowa J., Z takim sposobem uprawiania „polemik naukowych” godzić się nie można, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 2015, t. 18.

Sowa J.J., O prawnych aspektach dyscypliny w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej. Na marginesie najnowszych prac Karola Łopateckiego, „Czasopismo prawno-Historyczne”, 2014, t. 66, z. 1.

Waldo B.,Z badań na urzędem starosty sądowego (XV–pocz. XVII wieku), Łódź 1981.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.