Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 9 (2016), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2016
Redaktorzy zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość

Filozofia prawa i prawo proceduralne w „Opowieści o elokwentnym wieśniaku”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 453–470
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.023.6323

Książęta i namiestnicy. Historycznoustrojowa glossa do Janusza Bieniaka wizji ustroju drugiej monarchii piastowskiej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 471–486
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.024.6324

Edycje źródeł do dziejów prawa miejskiego w Polsce XIV–XVI w.: propozycja elektronicznej metaedycji źródeł normatywnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 487–508
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.025.6325

Pozycja procesowa approvera w angielskim procesie karnym od XII do XVI w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 509–524
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.026.6326

O umundurowaniu urzędników administracji ogólnej w Polsce międzywojennej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 525–545
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.027.6327

Rząd Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego 13 X 1935–15 V 1936 Pierwszy gabinet powołany w dobie obowiązywania Konstytucji kwietniowej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 547–566
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.028.6328

Artykuły recenzyjne

‘Amne Adverso’ Means ‘Looking Upstream’. Remarks on the Book by Laurent Waelkens, ‘Amne Adverso’. Roman Legal Heritage in European Legal Culture (Leuven University Press, 2015)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 567–579
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.029.6329

Recenzje

Polemika

Jak nie należy uprawiać badań naukowych: braki warsztatowe, niekompetencja, pośpiech, upór, niedostatek kultury, przyczynami słabości monografii habilitacyjnej i polemiki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 587–605
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.031.6331

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.