The Legal Status of Poles under German Occupation (1939–1945). Some Remarks on the Need for Research

Stanisław Salmonowicz

Abstrakt

The article describes the legal status of Poles residing within the territories occupied by Nazi Germany or areas incorporated into the Third Reich during the Second World War. The author points to the examples of the limitations placed on Poles in access to goods and services, including transport, healthcare, and cultural institutions. Furthermore, he reminds us of the orders and prohibitions derived from civil, administrative, and labour laws which were imposed on Poles. The author emphasises some significant differences between the Nazi occupation in Poland and in other European countries. As a result, he advocates the conduct of new research on the issue of the real situation of Poles in various occupied regions administered by the authorities of the Third Reich.

Słowa kluczowe: occupation of Poland by Nazi Germany, German occupational laws, legal status of Poles under German occupation and in the Third Reich
References

Sources

Amtlicher Anzeiger für das Generalgouvernement / Dziennik Urzędowy dla Generalnego Gubernatorstwa

Amtsblatt des Generalkommissars für Weissruthenien.

Das Generalgouvernement. Seine Verwaltung und seine Wirtschaft, ed. Bühler, 1943.

Poradnik. Miesięcznik służbowy dla Wójtów.

Prawo Generalnego Gubernatorstwa. Rozporządzenia Generalnego Gubernatora, Kraków 1940.

Übersichtüber das Recht des Generalgouvernements, bearb. A. Weh, Krakau 1943, 1944.

Verordnungsblatt des Reichsministersfürdie besetzen Ostgebiete.

Die Eingliederung der Ostgebiete in Recht und Wirtschaft: Loseblattsammlung in laufender Folge, Hrsg. A.

Lutzeyer, Bad Oeynhausen, 1940 ff.

Documenta Occupationis Theutonicae, ed. K.M. Pospieszalski, Vol. V, Poznań 1952.

Hitlergesetze, Hrsg. R. Beyer, 7th., Leipzig 1939.

Other publications

Celnikier F., Żyd, czyli kto? PojęcieŻyda w doktrynie i hitlerowskich poczynaniach prawodawczych. Studium absurdu i mistyfikacji[The Jew, That Means Who? The Concept of the Jew in the Nazi Doctrine and Legislation: A Study of the Absurd and Mysification], Warszawa 2014.

Cyprian T., A review of Documenta Occupationis Theutonicae, ed. K.M. Pospieszalski, Vol. V, Poznań 1952, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1954, Vol. 6, Issue 1.

Dąbrowa-Kostka S., Hitlerowskie afisze śmierci [Nazi Death Bills], Kraków 1983.

Der “Generalplan Ost”. Hauptlinien der nationalistischen Plannung- und Verwaltungspolitik, Hrsg. M. Rössler, S. Schleiermacher, Berlin 1993.

Eisenblätter G., Grundlinien der Politik des Reiches gegenüber dem Generalgouvernement 1939–1945, Frankfurt am Main 1969.

Epstein C., Model Nazi: Arthur Greiser and the Occupation of Western Poland, Oxford 2010 [Polish edition:

Wzorcowy nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, transl. J. Włodarczyk, Wrocław 2011].

Klee H.J., Bürgerliche Rechtspflege in den eingegliederten Ostgebieten und Behandlung polnischen Vermögens, Berlin, n.d.

Kolańczyk K., A review of K.M. Pospieszalski, Polska pod niemieckim prawem 1939–1945 (Ziemie Zachodnie) [Poland under German Law 1939–1945 (The Western Territories] [in:] Badania nad okupacją niemiecką w Polsce [Research into the German Occupation in Poland], Vol 1, Issue 1, Poznań 1946, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1948, Vol. 1.

Kroeschell K., Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, Göttingen 1992.

Lemkin R., Rządy państw Osi w okupowanej Europie w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia[Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress], orig. published by the Carnegie Endowment Press, Washington 1944, Polish transl. by A. Bieńczak-Missala et al., Warszawa 2013.

Leszczyński Z., Obwieszczenia śmierci w dystrykcie lubelskim [Announcements of Death in the Lublin District], Lublin 1994.

Mańkowski Z., Niemieckie “prawo” w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945: Kontrowersje [German “Law” in the Generalgouvernement, 1939–1945: Controversies] [in:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej [From the History of the State, Law, Towns and the Polish Migrants: A Festschrift in Honour of Professor Władysław Ćwik], ed. J. Ciągwa and T. Opas, Rzeszów 1998, p. 155–166.

Paxton R., La France de Vichy 1940–1944, 1st ed., Paris 1973.

Pospieszalski K.M., Hitlerowskie “prawo” okupacyjne  w Polsce. Cz. II. Generalna Gubernia. Wybór dokumentów i próba syntezy[Hitler’s Occupation “Law” in Poland, Vol. II. The Generalgouvernement – Selected Documents and a Reassessment], Poznań 1958

Pospieszalski K.M., Polska pod niemieckim prawem 1939–1945 (Ziemie Zachodnie) [Poland under German Law 1939-1945 (The Western Territories] [in:] Badania nad okupacją niemiecką w Polsce [Research into the German Occupation in Poland], Vol 1, Issue 1, Poznań 1946.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy[The State-of-Emergency State: A Study of the State and the Law of the Third Reich], 1st ed., Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.

Ryszka F., Przedmowa [Preface] [in:] F. Celnikier, Żyd, czyli kto? PojęcieŻyda w doktrynie i hitlerowskich poczynaniach prawodawczych. Studium absurdu i mistyfikacji [The Jew, That Means Who? The Concept of the Jew in the Nazi Doctrine and Legislation: A Study of the Absurd and Mysification], Warszawa 2014.

Saint-Exupèry A., Pilote de guerre, Gallimard 1942.

Salmonowicz S., Francuscy naziści po latach [French Nazis Many Years Later], “Przegląd Humanistyczny” 1979, Issue 4.

Salmonowicz S., Państwo stanu wyjątkowego [The State-of-Emergency State] [in:] S. Salmonowicz, O rzemiośle recenzenta. Studia z warsztatu historyka [The Reviewer’s Craft: Studies from the Historian’s Workshop], Warszawa 1999, p. 95–108.

Salmonowicz S., Posłowie [Afterword] [in:] F. Celnikier, Żyd, czyli kto? PojęcieŻyda w doktrynie i hitlerowskich poczynaniach prawodawczych. Studium absurdu i mistyfikacji [The Jew, That Means Who? The Concept of the Jew in the Nazi Doctrine and Legislation: A Study of the Absurd and Mysification], Warszawa 2014.

Salmonowicz S., A review of R. Paxton, La France de Vichy 1940–1944 (1st ed., Paris 1973), “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, Vol.  28, Issue 1.

Salmonowicz S.,Serczyk J., Z problemów kolaboracji w Polsce w latach 1939–1941 [Problems of Collaboration in Poland, 1939–1941], “Czasy Nowożytne” 2003, Vol. 14.

Salmonowicz S., Społeczeństwo polskie w latach 1939–1945. Uwagi o sytuacji badawczej[Polish Society in 1939–1945: An Assessment of the State of Research] [in:] Kaszubi – Pomorze – Gdańsk. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin[Kashubians – Pomerania – Gdansk. A Festschrift in Honour of Professor Józef Borzyszkowski for His 70. Birthday], ed. C. Obracht-Prondzyński, K. Lewalski, T. Rembalski, Gdańsk 2016.

Seidel R., Deutsche Besatzungspolitik in Polen. Der Distrikt Radom 1939–1945, Padernborn–Zürich 2006.

Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie[The German Occupation Justice System in the Generalgouvernement, 1939–1945: Its Structure and Functioning], Lublin 2008.

Wrzyszcz A., Ustawodawstwo okupacyjne dla dystryktu Galicja 1941–1944 [Legislation for the occupied Distrikt Galizien, 1941–1944] [in:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi[Studies in the History of the State, the Law and Ideas: A Collection of Articles in Honour of Professor Jan Malarczyk], ed. A. Korobowicz and H. Olszewski, Lublin 1997, p. 483–500.

Wrzyszcz A., Z działalności Sądu Specjalnego w Radomiu (1939–1945) [A History of the Sondergericht of Radom, 1939–1945], “Czasopismo Prawno-Historyczne”, 2001, Vol. 53, Issue 1.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.