Instytucja wydawania przestępców w okresie obowiązywania k.p.k. z 1928 roku

Jakub Pokoj

Abstrakt

The Institution of Transfereral of Criminals in the Term of the Polish Penal Procedure Code of 1928

The institution of transferring of criminals, which was regulated in articles 642-650 of the Polish Penal Procedure Code of 1928, was an element of the development of the Polish penal procedure in the interwar period. The Code’s regulation consisted of three elements: regulation on transferring criminals to Poland, transferring of criminals by Poland and transport of prisoners. The regulation contained in the Code were supplementary to regulations of international law and constitutional regulations. In the following paper the roots of the regulation were presented as well as it’s characteristics and the changes of the regulation which occurred during the communist period. 

Słowa kluczowe: wydawanie przestępców, ekstradycja, k.p.k. z 1928 roku, międzynarodowe prawo karne

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.