Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 12 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2019

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   
Słowa kluczowe: Papacy, Medieval Hungary, Papal Chaplains, Papal Diplomacy, Papal Legate, Papal Judge-Delegate, marriage, marriage law, Austrian marriage law, divorce, divorce law, Austrian divorce law, grounds for divorce, divorce proceedings, divorce law in Galicia, divorce law in the General Government (General Governorate), cartel law, Cartel Court, case law, procedural law, cartel agreement , Czechoslovakia, Protectorate of Bohemia and Moravia, German military training grounds, restitution, land law, National Recovery Fund, Komitet Cywilny Reformy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Kodeks Napoleona, prawo cywilne, prawo małżeńskie, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego / Civil Reform Committee, Duchy of Warsaw, Congress Kingdom of Poland, Napoleonic Code, civil law, Civil Code of the Kingdom of Poland , postawa państw zachodnich wobec Polski, ustępliwość wobec Rosji, wartościowa podstawa żródłowa monografii / attitude of Western states towards Poland, yielding to Russia, valuable source basis of the monograph, wydarzenia naukowe, Francja, konferencje, publikacje, stopnie naukowe, badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Słowacja, Ukraina, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, historia prawa, odpowiedzialność prawna, ustawodawstwo karne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, Węgry, węgierskie prawo antykartelowe, Bolyai Stypendium, raport, AYLH, konferencja, doroczne forum, Warszawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski

Artykuły

Ilość

Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 293–318
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10931

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 319–359
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10932

The Lawsuit of Public Interest in Cartel Law: Case Law of the Cartel Court in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 361–374
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10933

Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 375–386
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10934

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815) – edycja źródłowa. Część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 387–419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.