The Free City of Kraków in the Regional Security Policies of its Neighbouring States

Paweł Cichoń

Abstrakt

The aim of this article is to present the status of the Free City of Kraków in the policies of its neighbouring states, i.e. Austria, Prussia, and Russia, in regards to regional security (in areas of Central and Eastern Europe under the legal or real sovereignty of these powers). The main objective of the regional policy conducted by these powers was to protect the status quo and maintain the ancien régime in their respective states, along with upholding security and public order in the region. The article draws attention to the main ideas underlying the cooperation of these counties in this respect, and identifies the conventions and secret agreements that had direct impact on the creation, functioning, and dismantling of the Republic of Kraków. It further discusses the roles of the representatives of the protecting powers in Kraków, and their influence on the activity and reorganization of the city’s administration, police, militia, and judiciary. It offers examples that illustrate the consequences that the inhabitants of the Free City of Kraków suffered due to the legal and factual dependence of the state on the policies of the partitioning powers. 

Słowa kluczowe: Free City of Krakow, administration, judiciary, police, order and public security, regional security / Wolne Miasto Kraków, administracja, sądownictwo, policja, porządek i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo regionalne
References

Primary sources

Dz. Praw [Journal of Laws] 1834, no. 2736 D.G.S.

Dz. Praw [Journal of Laws] 1837, no. 5436 D.G.S.

Dz. Praw [Journal of Laws] 1839, no. 23.

Dz. Praw [Journal of Laws] 1840, no. 10 D.K.

Dz. Praw [Journal of Laws] 1842, no. 3 D.K.

Dz. Praw [Journal of Laws] 1843, no. 6 D.G.S.

Dz. Praw [Journal of Laws] 1845, no. 5087 D.G.S.

Dz. Rządowy WMK 1846, no. 42–43, 5093.

Bieniarzówna J., Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Wybór źródeł [The Republic of Kraków, 1815–1846. Selected sources], seria “Skarby Biblioteki Narodowej”, Wrocław–Warszawa 2004.

Kalendarzyk polityczny wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Krakowskiej, pod opieką trzech Nayjaśniejszych i Najpotężniejszych Monarchów zostającej, na rok 1834 [Political calendar of the free and independent Republic of Kraków, remaining under the protection of the three Most Majestic and Powerful Monarchs, for the year 1834], Kraków 1834.

Kallas M., Krzymkowski M., Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795–1918. Wybór źródeł [History of the legal system in Poland 1772/1795–1918. Selected sources], Warszawa 2006.

Królikowski L. (pseud. H. Meciszewski), Memoriał historyczny i polityczny o stanie obecnym Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu na poparcie adressu obywateli krakowskich poda- nego rządowi francuzkiemu i angielskiemu w październiku 1839 roku z dołączeniem zbioru dokumentów [Historical and political memoir of the present state of the Free City of Kraków and in support of the address of Kraków citizens submitted to the French and English govern- ments in October 1839, with an appendix of a collection of documents], Paris 1840.

 

Studies

Baczkowski M., W cieniu napoleońskich orłów. Rada Municypalna Krakowa 1810–1815 [In the shadow of the Napoleonic eagles: The Municipal Council of Kraków, 1810–1815], Kraków 2010.

Bartel W.M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846) [The system and the law in the Free City of Kraków (1815–1846)], seria „Biblioteka Krakowska”, no. 116, Kraków 1976.

Bąkowski K., Historya Krakowa w zarysie [Outline of the History of Kraków], seria „Biblioteka Krakowska”, no. 6, Kraków 1916.

Beiersdorf O., Kraków wobec powstania listopadowego [Kraków and the November Uprising], Katowice–Kraków 1981.

Bieniarzówna J., Małecki J.M., Kraków w latach 1796–1918 [Kraków 1796–1918], seria „Dzieje Krakowa”, Vol. 3, Kraków 1979.

Cichoń P., Kongres wiedeński a sprawa polska [The Congress of Vienna and the Polish Ques- tion] [in:] Idee, normy i instytucje kongresu wiedeńskiego 200 lat później perspektywa prawnomiędzynarodowa [Ideas, norms and institutions of the Congress of Vienna 200 years later – an international legal perspective], Warszawa 2016, pp. 13–25.

Cichoń P., Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827–1846. Studium historyczno-prawne [The Police Directorate of the Free City of Cracow (1827–1846): A Historical and Legal Study], Kraków 2014.

Chvojka M., Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817–1848). Ein Beitrag zur Geschichte der Staatspolizei in der Habsburgermonarchie [Josef Graf Sedlnitzky as President of the Court Police and Censorship Office in Vienna (1817–1848): A contribution to the history of the state police in the Habsburg Monarchy], series “Schrift- enreihe der Internationalen Forschungsstelle «Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770–1850»” [Series of the “Democratic Movements in Central Europe 1770–1850” international research centre], Vol. 42, Frankfurt am Main–New York 2010.

Jelavich B., The Habsburg Empire in European Affairs 1814–1918, Hamden, CT 1975.

Judson P.M., Imperium Habsburw. Wspólnota narodów [The Habsburg Empire. A community of nations], tłum. S. Patlewicz, Warszawa 2017.

Kieniewicz S., Polacy wobec traktatu wiedeńskiego [Poles and the Treaty of Vienna] [in:] Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815–1849 [Europe and the world in the era of restoration, Romanticism and revolution, 1815–1849], ed. W. Zajewski, Warszawa 1991, pp. 66–93.

Kopff W., Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej [Recollections of the final years of the Republic of Kraków], seria „Biblioteka Krakowska”, no. 31, Kraków 1906.

Luniński E., Zajęcie Rzeczypospolitej Krakowskiej w r. 1836 [The occupation of the Republic of Kraków in 1836], “Przegląd Polski” (Kraków) 1909, Vol. 43, No. 173, pp. 310–334.

Małecki J.M., Historia Krakowa dla każdego [A history of Kraków for everyone], Kraków 2008.

Mataniak M., Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej [The Administrative Council of the City of Kraków and its Territory: On the history of nineteenth-century Kraków administration], “Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, Vol. 14, pp. 145–171.

Nadziak M.J., Nostalgia za ancien regime’em. Filary europejskiego pokoju 1815–1914 [Nostalgia for the ancien régime: The keystone of European peace], Warszawa 2016.

Pęksa W., Poglądy na temat statusu prawno-międzynarodowego Wolnego Miasta Krakowa [Views on the international legal status of the Free city of Kraków], “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2008, Vol. 2, pp. 195–206.

Ręgorowicz L., Szkolnictwo W. M. Krakowa w dobie kuratorji Józefa hr. Załuskiego [Education in the Free City of Kraków at the time of the superintendency of Count Józef Załuski], Warszawa 1930.

Sedivy M., Metternich, the great Powers and the Eastern Question, Pilsen 2013.

Wachholz S., Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r. [The Republic of Kraków: 1815–1830], Warszawa 1957.

Wedel-Domaradzka A., Wolne miasta w prawie międzynarodowym [Free cities in international law] [in:] Idee, normy i instytucje kongresu wiedeńskiego 200 lat później perspektywa prawnomiędzynarodowa [Ideas, norms and institutions of the Congress of Vienna 200 years later – an international legal perspective], Warszawa 2016, pp. 451–464.

Winiarski B., Ustrój polityczny ziem polskich w XIX wieku [The political system in Polish lands in the nineteenth century], Poznań 1923.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.