Dla Autorów

Zasady kwalifikowania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.
Ponadto publikowane są artykuły, które (wystarczy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych
e) są edycjami źródłowymi.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),
b) oceniają stronę językową tekstu,
c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

Pozostałe informacje dla Autorów

1. Teksty zgłaszane do „Krakowskich Studiów” powinny być napisane w języku polskim lub jednym z języków konferencyjnych. Teksty niezamawiane przez Redakcję nie są zwracane.

2. Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie oraz słowa kluczowe w języku artykułu oraz w języku angielskim, ok. 1000 znaków.

3. Tekst, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” poprzez panel redakcyjny: http://www.panel.ejournals.eu.

4. Tekst nie powinien przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo publikowania także obszerniejszych tekstów.

5. Wydrukowanie ilustracji i tabel wymaga dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

6. Zgłaszany tekst powinien cechować się wszystkimi wymogami stawianymi tekstom naukowym, zarówno rzetelnością w zakresie opracowania tematu, jak również wymogom warsztatowym, zwłaszcza w zakresie aparatu krytycznego.

Wymagany jest następujący zapis tekstu:

Tekst główny

- Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5.
- Podanie pełnego imienia i nazwiska osób wspominanych w tekście, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy.
- Nazwy publikacji kursywą.
- Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji kursywą.
- Cytaty o objętości do trzech linijek w cudzysłowie.
- Cytaty o objętości powyżej trzech linijek wyróżnione, wielkość czcionki 10.
- Przypis stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.
- Należy używać nawiasów graniastych […].

Skróty

Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo w pierwszym przypisie.

Przypisy
- Czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.
- Zapis bibliograficzny
    Książka

Inicjał imienia (w przypadku dwóch imion miedzy inicjałami brak spacji), nazwisko, pełny tytuł kursywą, (w  przypadku tłumaczenia pracy obcojęzycznej przeł. i osoba tłumacza jw.), miejsce i data wydania, numer strony.

Przykład:
J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Gdańsk-Warszawa 2002, s. 55.

    Praca zbiorowa

Inicjał imienia (w przypadku dwóch imion miedzy inicjałami brak spacji), nazwisko, pełny tytuł kursywą, tytuł tomu zbiorowego kursywą, redaktor, miejsce i data wydania, numer strony.

Przykład:
K. Górski, Grupy rządzące w okresie stanowym [w:] Cultus et cognitio: studia z dziejów średniowiecznej kultury, red. A. Gieyszto, S.K. Kuczyński, Warszawa 1976, s. 161. 

    Czasopismo

Inicjał imienia (w przypadku dwóch imion miedzy inicjałami brak spacji), nazwisko, pełny tytuł kursywą, tytuł czasopisma wielkimi literami w cudzysłowie, rok, numer tomu, zeszyt w ramach rocznika, numer strony.
Przykład:
B. Lesiński, W sprawie postanowienia statutu warckiego o cechach, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. 8, z. 1, s. 286-290.

    Źródło drukowane

Pełny tytuł kursywą, (ewentualnie seria wydawnicza kursywą), wydawca źródła, data i miejsce wydania, numer strony. W przypadku wydań źródłowych często cytowanych zaleca się wskazanie skrótu w przypisie pierwszym i cytowanie źródeł według schematu: skrót, strona, rok pochodzenia źródła. W przypadku wydawnictw takich jak kodeksy dyplomatyczne numer strony można zastąpić numerem dokumentu

Przykład:
Skrót w przypisie 1: Zbiór aktów – Zbiór aktów do historyi ustroju i sądów prawa polskiego i kancelaryi sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI-XVIII [w:] „Archiwum Komisji Prawniczej”, t. 8, cz. 2, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1909.

Skrót: Zbiór aktów, nr 54 z 15 VII 1598.

   Źródło archiwalne

W przypisie pierwszym należy podać używane skróty archiwalne. Skrócona nazwa archiwum (skrót w pierwszym przypisie), rodzaj zespołu, numer zespołu archiwalnego, strona/karta.

Przykład:
Przypis 1: AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych; MK – Metryka Koronna
Przypis dalszy: AGAD, MK, t. 45, k. 56v.

    Publikacja internetowa

Inicjał imienia (w przypadku dwóch imion miedzy inicjałami brak spacji), nazwisko, pełny tytuł kursywą, adres strony, data pobrania.

Przykład:
G. Osiecki, Umowa gazowa z Rosją podzieliła dwóch kluczowych ministrów: gospodarki i spraw zagranicznych, www.forsal.pl (data pobrania: 16 XI 2011).

- Cytowanie skrócone: do pierwszego rzeczownika w tytule, po nim trójkropek i numer strony.

Przykład:
J. Le Goff, Kultura…, s. 23.

- W przypadku cytowania w kolejnym przypisie tej samej pracy stosować Ibidem, s. 23. W wyliczaniu prac tego samego autora stosować idem albo eadem.

- W skrócony zapisie w szczególności nie stosować: op.cit., dz.cyt., tenże, taż, tegoż.

Zasady dotyczące „Ghostwriting” i „guest authorship” (opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Redakcja „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa” dokłada wszelkich starań, by zachować najwyższe standardy publikacji naukowych. Z tego względu nieakceptowane będą jakiekolwiek przejawy „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” to sytuacja, w której pomimo znacznego udziału w przygotowaniu tekstu osoba taka nie została wskazana jako współautor tekstu lub nie zostały jej złożone wyraźne podziękowania w treści artykułu. „Guest authorship” polega na uwzględnieniu wśród autorów osoby, której wkład w przygotowanie artykułu był znikomy lub żaden. Redakcja zastrzega sobie prawo ujawniania wszelkich tego typu sytuacji.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.