Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 29 marca 2019

Artykuły

Ilość

Richard Baxter i projekt Republica Christiana

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 1-22
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.001.10599

Abrenuncjacja od substancji rodzicielskiej w świetle akt grodzkich przemyskich z lat 1651–1657

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 23-38
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.002.10600

Potioritas czy subhastacja? Pomiędzy dawnym prawem polskim a prawem francuskim w egzekucji sądowej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 39-54
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.003.10601

Zadania c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie i ich realizacja w świetle korespondencji urzędowej Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867–1914)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 55-85
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.004.10602

Recenzje

Uwagi na marginesie książki Michała Gałędka Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot 2017, 544 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 87-93
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.010.10744

Uwagi o książce Piotra Zbigniewa Pomianowskiego Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”, Warszawa 2015, 279 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 95-104
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10745

Uwagi po lekturze książki autorstwa Andrzeja Korytki „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Olsztyn 2015, 484 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 105-109
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10746

Recenzja książki Anny Krochmal Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa–Przemyśl 2016, 620 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 111-115
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.013.10747

Krótkie omówienie monografii: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová, Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, Praha: Leges 2017, 160 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 117-119
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10748

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.