Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma Labor et Educatio artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

W czasopiśmie przedstawiono oryginalne własne poglądy Autorów, które nie zawsze podziela Redakcja i Wydawca.

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.

Labor et Educatio, 5 (2017)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Słowo wstępne

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 7-9
Data publikacji online: 21 lutego 2018

Innowacje kategorią współczesności 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 11-44
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.001.7976

O zmianie potrzebnej polskiej szkole 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 45-56
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.002.7977

Rozwój zawodowy nauczycieli w modelu professional learning community 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 57-72
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.003.7978

Edukacja religijna w liceach zawodowych w kontekście innowacyjnych zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie międzywojennym w Polsce 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 73-88
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.004.7979

“New Ukrainian School”: the Present and the View to the Future

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 89-106
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.005.7980

Dropping Out Of School: Risk and Protective Factors

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 107-124
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.006.7981

Studying Linguistics at the UK’s Universities

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 125-136
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.007.7982

School Principal Leadership and Learning through Practitioner Research: Towards Innovations in Education

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 137-154
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.008.7983

Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 155-165
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.009.7984

Ways to Improve the Competitiveness of Graduates in the Labor Market: the Experience of Japanese Universities

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 167-176
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.010.7985

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 177-195
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.011.7986

Innowacje w pedagogice osób z zaburzeniami neuropoznawczymi 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 197-212
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.012.7987

Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 213-227
Data publikacji online: 24 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.013.7988

Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy. Uwagi na temat strategii „dwukierunkowej”

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 229-244
Data publikacji online: 24 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.014.7989

Recenzje

Sprawozdania

Konferencja Naukowa „Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela” 16 grudnia 2016 r., Warszawa

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 259-263
Data publikacji online: 26 lutego 2018

Ogólnopolskie Seminaria Badawcze 1–3 lutego 2016 r., Ustroń; 23–27 sierpnia 2016 r., Zuberec

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 265-268
Data publikacji online: 26 lutego 2018

VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie: EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 19–21 września 2017 r., Bydgoszcz 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 269-273
Data publikacji online: 27 lutego 2018

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.