Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma Labor et Educatio artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 200 egzemplarzy.

Labor et Educatio, 4 (2016)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Opublikowano online: 2016

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 7-9
Data publikacji online: 2017

Podmiotowość człowieka uwikłana w przeobrażenia pracy 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 11-26
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.001.6739

Osobliwości pracy dyrektora szkoły – dążenie do mistrzostwa i równowagi życiowej 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 27-39
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.002.6740

Rola kapitału społecznego w stosunkach pracy i przedsiębiorczości 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 41-55
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.003.6741

Kariera w świecie uczonych w czasach cywilizacji postindustrialnej 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 57-68
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.004.6742

Kariery zawodowe różnych prędkości i ich społeczne uwarunkowania

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 69-82
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.005.6743

Od „średniowiecznego kramu” do „organizacyjnej pergoli”. Metamorfozy zakładu pracy

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 83-104
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.006.6744

Praca jako proces transformacji ku integralnemu rozwojowi człowieka w świecie prawa i praktyki probacyjnej 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 105-120
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.007.6745

Priorytety rozwoju edukacji nauczycieli na Ukrainie

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 121-130
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.008.6746

Romowie na rynku pracy

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 131-149
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.009.6747

Duchowość i religijność a wybór zawodu przez młodych ludzi 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 151-190
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.010.6748

Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 191-200
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.011.6749

Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 201-217
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.012.6750

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w planowaniu kariery

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 219-231
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.013.6751

Bariery kobiet romskich w wejściu na rynek pracy

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 233-243
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.014.6752

Zróżnicowanie zawodowe jako przejaw dobra wspólnego

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 245-262
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.015.6753

„Etyczna siła” pracy ludzkiej w warunkach gospodarki rynkowej na początku XXI wieku

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 263-282
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.016.6754

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny 

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 283-299
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.017.6755

Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 301-322
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.018.6756

Recenzje

Sprawozdania

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 200 egzemplarzy.