The «Human-Labour» and Modern Vocational Education: Ukrainian Context

Nellya Nychkalo

Abstrakt

A retrospective analysis of vocational education development has been made, its role in the formation of human capital shown. The causes of contradictions and shortcomings in training of production personnel due to the imperfection of public policy in this area have been revealed. Subject to the provisions of international instruments and prognostic study of socio-economic strategy of Ukraine the strategic objectives of professional education in Ukraine in the context of European integration processes have been disclosed. The basic directions of scientific research in problems of quality training of personnel have been demonstrated.

Słowa kluczowe: vocational education, human capital, production personnel, public policy, research
References

Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2-х ч. / [за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало]. – К.: Педагогічна думка, 2011. Біла книга національної освіти України: Вид. 3 / Т.Ф. Алєксєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, http: /eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF, see more at: http://uaforeignaffairs.сom/ua/kspertnadumka/view/article/St rategijastalogorozvitkuUkrajina-2020-shljakh-do-kr-1/#sthash.BrBcbTFQ. dpuf. Законодавство України у сфері освіти та професійного навчання (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти), Парламентське вида- вництво, 2013. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроін- теграційних процесів: зб. наук. статей, за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало, Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін., НТУ, 2015. Koncepcje i dokonania pedagogiczne profesor Nelli G. Nyczkało. Wybόr artykułόw opublikowanych w Polsce, PIB w Radomiu, Radom 2014. Кремень В. Г., Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум, Грамота, Київ 2005. Krzemień W. G., Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni, IPAPS i ITEPIB, Warszawa 2011. Kształcenie zawodowe i pedagogiczne na Ukrainie. Myśli, koncepcje Nelli G. Nyczkało, Warszawa 2009. Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія: XV польсько-український / українсько-польський щорічник, за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало, Ченстохова– Київ 2013. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. Nowacki T.W, Tworząca ręka, Wydawnictwo ITE, Radom 2008. Ничкало Н.Г., Одвічний зв’язок: людина і праця, „Професійно-технічна освіта” 2015, №2, p. 2–4. Ничкало Н., Людська праця – категорія вічна (передмова), [in:] Т.В. Новацький, Людська праця. Аналіз поняття, Літопис, Львів 2010. Освіта для сучасності = Edukacja dla wspόłczesności: зб. наук. пр.: у 2 т., Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ 2015, Т. 1.Освіта і педагогічна наука України і Польщі. 1991–2015 = Edukacja i nauka Ukrainy i Polski: бібліогр. покажч, Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ 2015. “Official Journal of the European Union”, C 119/2 – C 119/10 (28.5.2009). Постанови Верховної Ради України «Про стен і перспективи розвитку про- фесійно-технічної освіти в Україні» від З квітни 2003 р., „Професійно- технічна освіта” 2003, № 2. p. 3–5. Практика застосування Закону України «Про професійно-технічну освіту», фінансове забезпечення навчальних закладів і установ»: матеріали виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 12 лютого 2014 р., редкол. Л.М. Гриневич (голова) [та ін.], Парлам. вид-во, 2015. Професійна освіта України за роки незалежності (1991–2003 рр.): науково- допоміжний бібліографічний покажчик, 2004. Профтехосвіта України: XX століття: Енциклопедичне видання, за ред. Н.Г. Ничкало, Видавництво «АртЕк», 2004. Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України: матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 21 грудня 2011 року, редкол. М.Г. Луцький (голова), В.П. Головінов, Є.В. Красняков та ін.; за аг. ред. В.П. Головінова. – К.: Парламентське вид-во, 2012. Указ Президента України «Основні напрями реформування професійно- технічної освіти» від 8 травня 1996 р., „Педагогіка і психологія професійної освіти” 1997, № 1, p. 3–9. Filozofia mistrzostwa pedagogicznego, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom; Niepubliczna Placόwka Kształcenia Ustawicznego, Siemianowicki Ośrodek Szkoleniowy, Siemianowice Šląskie 2009.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.