Osobliwości pracy dyrektora szkoły – dążenie do mistrzostwa i równowagi życiowej 

Joanna Madalińska-Michalak

Abstrakt

Przedmiot rozważań w niniejszym artykule stanowią: praca dyrektora szkoły i jej wyróżniki oraz problematyka ról i rozwoju zawodowego dyrektora szkoły. W artykule podkreślam konieczność synkretycznego ujęcia w osobie dyrektora szkoły ról związanych z  administrowaniem, zarządzaniem i  przywództwem w  szkole i  jej otoczeniu oraz stawiam pytanie o to, co leży u podstaw kompetencji pracy dyrektorów szkół pod nieustanną presją. Wyprowadzam wnioski odnoszące się do rozwoju zawodowego dyrektorów i ich profesjonalizmu.

Słowa kluczowe: dyrektor szkoły, kierowanie szkołą, natura pracy kierownika, rozwój, kompetencje
References

Boris-Schacter, S., Langer, S. (2006). Balanced Leadership. How Effective Principals Manage Their Work, Teachers College. New York–London: Columbia University.

 Day, Ch. (2014). Budowanie i podtrzymywanie sukcesu w przywództwie: perspektywy międzynarodowe. W: S.M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania (s. 119–155). Warszawa: Wolters Kluwer.

Jeżowski, A .J., Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Listwan, T. (1995). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry.

Łuczyński, J. (2011). Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Madalińska-Michalak, J. (2012). Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Madalińska-Michalak, J. (2015). Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i  perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Michalak, J. M. (2005). Profesjonalizm a kształtowanie jakości osobowych. Drogi do pełni. W: E. Dubas (red.), Człowiek dorosły istota (nie)znana? (s. 89–100). Łódź: Wydawnictwo Naukowe „Novum”.

Mintzber, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row.

Mintzberg, H. (1975). The Manager’s Job: Folklore and Fact. Harvard Business Review, 53(4), 49–61. Pasieczny, L. (red.) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.

Pietrasiński, Z. (2003). Jakość życia a jakość osoby. Perfekcyjne kształcenie i zaniedbane wychowanie. Psychologia Jakości Życia, 2(2), s. 55–66.

Schermerhorn, J. (2008). Zarządzanie. Warszawa: PWE.

Stoner, J. A. F., Wankel, Ch. (1994). Kierowanie. Warszawa: PWE.

Ściborek, Z. (2000). Kierownik w przedsiębiorstwie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Ustawa o systemie oświaty (1991). Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.

Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.