Priorytety rozwoju edukacji nauczycieli na Ukrainie

Galina Sotskaya

Abstrakt

W nowoczesnych warunkach na Ukrainie wykształcenie pedagogiczne, będąc integralną częścią systemu szkolnictwa wyższego, zapewnia przygotowanie przyszłych nauczycieli do bycia świadomymi ich roli w nowym, innowacyjnym społeczeństwie. Istnieje jednak konieczność reformy systemu przygotowania zawodowego. Pomimo pozytywnych zmian w wykształceniu pedagogicznym, w dalszym ciągu istnieją wady zawodowego przygotowania nauczyciela. Można je przezwyciężyć poprzez uznanie edukacji nauczycieli jako sfery rozwoju kapitału ludzkiego; aktualizację treści kształcenia w oparciu o standaryzację; tworzenie zmiennych, zróżnicowanych profilów edukacyjno-zawodowych programów edukacyjnych zgodnie z poziomami wyższego kształcenia pedagogicznego; ciągłemu rozwojowi zawodowemu nauczycieli, pedagogów w ramach formalnej, nieformalnej oraz poza-formalnej edukacji.

Słowa kluczowe: wykształcenie pedagogiczne, nauczyciel, pedagog, edukacja przez całe życie
References

Авшенюк, Н. (2011). Стратегії модернізації педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції. In: В.  Кудін, О.  Огієнко, Н.  Постригач, Л.  Пуховська, О.  Сулима (ed.). Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроантлактичному освітньому просторі, (s. 34– 36). Київ: Педагогічна думка.

Дистервег, А. (1956). Руководство для немецких учителей. Москва: АПНРСФСР.

Зязюн, І. (2001). Неперервна освіта як основа соціального поступу. Неперервна професійна освіта: Теорія і практика, 1/2001, 15-23.

Зязюн, І. (2012). Педагогічна професія в контексті двох парадоксів. In: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (ed.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, (s. 83–92). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Зязюн, І. (2012). Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка?!. Естетика і етика педагогічної дії, 3/2012, 20–37.

Про затвердження Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіті (2013). Міністерство освіти і науки України, 9/2013, 103-113.

Хомич,  Л. (2012). Духовний потенціал вчителя – запорука творення гуманіс- тичного суспільства. In: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (ed.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, (s. 185–195). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.