Bariery kobiet romskich w wejściu na rynek pracy

Ivan Rác,

Lýdia Lehoczká

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie barier, na ktore napotykają romskie kobiety na rynku pracy. Autorka analizuje cząstkowe wyniki VEGA Project – przemoc wobec kobiet romskich w związkach, a także nterpretuje granice wejścia romskich kobiet na rynek pracy.

Słowa kluczowe: kobiety romskie, marginalizacja, nagromadzenie wad, barier, rynek pracy
References

Antidiscrimination Act. (2004). Act No. 365/2004 Coll. on Equal Treatment.

Atlas rómskych komunít. (2003). Bratislava: Regionálne centrum rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov.

Bahna et al. (2006). Slovensko na ceste k rodovej rovnosti. Bratislava: ERPA a Sociologický ústav sav.

Celoštátna stratégia rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014–2019. (2014). Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Corsi, M. et al. (2008). Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Luxemburg: European Union.

Directive 2004/113/EC. (2004). The Council of 13 December 2004.

Directive 2006/54/EC. (2006). European Parliament and of the Council of 5 July 2006.

Directive 2010/18/EU. (2010). The Council of 8 March 2010.

Directive 2010/41/EU. (2010). European Parliament and of the Council of 7 July 2010.

Directive 92/85/EEC. (1992). The Council of 19 October 1992.

Džambazovič, R. (2006). Rozsah a profil chudoby na Slovensku od 90. rokov po súčasnosť. Slovenský Národopis, 2(54), 162–181.

Filadelfiová, J. Gerbery, D. (2010). Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava: UNDP.

Glosár rodovej terminológie. Horizontálna a vertikálna rodová segregácia. (2006). Dostupné na: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=179.

Hendl, J. (2005). Kvalitatívny výskum. Praha: Portál.

Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.

Hradiská, E. (2009). Účinky médií na psychiku príjemcu. In: E. Hradiská, S. Brečka, Z. Vybíral, Psychológia médií (s. 327–378). Bratislava: EUROKÓDEX.

Human Development Report. (2010). New York: United Nations Development Programme.

Jurásková, M., Kriglerová, E., Rybová, J. (2004). Atlas rómskych komunít na Slovensku. Bratislava: S.P.A.C.E.

Kiczková, Z. (2011). Moc rodových stereotypov. In: Z. Kiczková, M. Szapuová (eds.), Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy (122–144). Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.

Kosová, I. (2012). Obraz rómskej ženy. Kvalitatívny prieskum participácie rómskych žien na verejnom živote. Zvolen: Quo Vadis.

Kureková, L. (2012). Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: Rómske ženy a imigrantky. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Labour Code. (2001). Act No. 311/2001 Coll. – Labour Code.

Mesochoritisová, A. (2011). Problém násilia páchaného na ženách: teoretické východiská. In: Z. Kiczková, M. Szapuová (eds.). Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.

Mesochoritisová, A. (2011). Rodová rovnosť a médiá, In: Z. Kiczková, M. Szapuová (eds.), Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Havlíčkuv Brod: Grada Publishing.

Plichtová, J. (2002). Metódy sociálnej psychológie zblízka. Kvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava: Média.

 Porubänová, S., Filadelfiová, J. (2012). Kontext a okolnosti vybraných aspektov zdravia a reprodukčného zdravia rómskych žien. Bratislava: IVPR.

Stiegler, B. (2002). Ako uplatňovať rodové hľadisko. Gender Mainstreaming, Koncepcie, argumenty a praktické príklady ku implementácii stratégie EÚ. Bratislava: Aspekt.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.