Język i metoda Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Redaktor: Dorota E. Szumska
Zespół redakcyjny: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga, Janusz Świeży

Seria Язык и метод . Русский язык в научных исследованиях XXI века (Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku) jest redagowana w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego . Jest to pierwsza wydawana w Polsce seria, której celem jest inicjowanie wymiany poglądów z zakresu zagadnień metodologicznych pomiędzy badaczami języka rosyjskiego w Polsce i za granicą oraz promowanie polskich uczonych prowadzących badania w tej dziedzinie w skali międzynarodowej. Językami serii są rosyjski i angielski. Tomy serii wydawane są co trzy lata. Słowa kluczowe: językoznawstwo, współczesne językoznawstwo rosyjskie,  współczesne metodologie lingwistyczne .

ISSN 2299-5668
e-ISSN 2391-9981

Język i metoda, 2015, 2015

Redaktor: Dorota E. Szumska
Opublikowano online: 1 marca 2016

Artykuły

Ilość

Русский язык и мировая лингви- стика

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

“Linguistic Analysis” as a Misnomer, or, Why Linguistics is in a State of Permanent Crisis

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Метод как инструмент формирования лингвистического объекта

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Концепция В. фон Гумбольдта как воз- можная методологическая основа лингвистики XXI века

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Системная лингвистика Г. П. Мель- никова: воспоминания о будущем?

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Порядок и хаос: к вопросу об использовании когнитивной методологии в лингвистических исследованиях

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Лингви- стические методы в экспертной деятельности лингвиста: проблемы адекватности формулировок

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Грамматика каноническая, реальная и по- тенциальная

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Методологические проблемы дискурса и дискурс-анализа

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Дискурсный метод определения се- мантики высказывания

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Дискурс-анализ официально-делового документа: цели, возможности, результаты

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Когнитивно-дискурсивный анализ диалектного текста

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Язык науки в зеркале когнитивной методологии: прагматический аспект

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Язык новой российской бюрократии: к методологии исследования

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Методы исследования языка органи- зации

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Методология лингвистической диагностики процессов формирования гражданского общества

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

(Де)монстрации XXI века – с позиций культуровед- ческой лингвистики

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Социолингвистическая поэтика: теория, диктуемая практикой

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Эмпирическое исследование профес- сиональной метафоры: средовые эффекты

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

К вопросу о лингвистическом понимании концепта и методах его изучения

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Устный корпус Национального Корпуса Русского Языка как источник информации о концептуализации

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Языковая картина мира как предмет психолингвистического исследования

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

О региональных вариантах русской на- циональной картины мира

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Об этнокультурной интерпретации син- таксических моделей

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Корпусный метод и современная паре- миография

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Метод антиномий как способ по- знания авторских философских терминосистем

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Теолингвистика: теология + лингви- стика?

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Теолингвистические принципы в методике и теории исследования ономастики Боже- ственного

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Устная русская речь: принципы выделения и классификации единиц дискурса

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Изучение восприятия устной речи: в по- исках оптимального метода

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Актуализация ретроспективного ана- лиза: моделирование методики изучения языковой личности из прошлого

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Вербальные хезитативы русской устной речи: реализация поисковой функции и «рефлекс поиска»

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Звуковой корпус русского языка: новая методология анализа устной речи

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Исследование русской спонтанной речи: новые методы – новые результаты

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016

Фоносемантический анализ текста или рефлексия над лингвистическим сознанием исследователя?

Język i metoda, 2015, 2015,
Data publikacji online: 1 marca 2016