Język i metoda Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Redaktor: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga
Sekretarz redakcji: Maciej Tomak
Zespół redakcyjny: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga, Janusz Świeży

Seria Язык и метод . Русский язык в научных исследованиях XXI века (Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku) jest redagowana w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego . Jest to pierwsza wydawana w Polsce seria, której celem jest inicjowanie wymiany poglądów z zakresu zagadnień metodologicznych pomiędzy badaczami języka rosyjskiego w Polsce i za granicą oraz promowanie polskich uczonych prowadzących badania w tej dziedzinie w skali międzynarodowej. Językami serii są rosyjski i angielski. Tomy serii wydawane są co trzy lata. Słowa kluczowe: językoznawstwo, współczesne językoznawstwo rosyjskie,  współczesne metodologie lingwistyczne .

ISSN 2299-5668
e-ISSN 2391-9981

Język i metoda, 2019, 6

Redaktor: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga
Sekretarz redakcji: Maciej Tomak
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Феноменология и реальное языкознание

Język i metoda, 2019, 6, s. 15-23
Data publikacji online: 1 sierpnia 2019

Пропозиция, факт, событие в языковом пространстве поэтического текста

Język i metoda, 2019, 6, s. 27-35
Data publikacji online: 2019

Коммуникативные «лакуны» в синтаксисе драматургического дискурса (на материале пьес Н. Коляды и Л. Петрушевской)

Język i metoda, 2019, 6, s. 37-44
Data publikacji online: 2019

Формы настоящего времени со значением «здесь и сейчас» в лирике Анны Ахматовой

Język i metoda, 2019, 6, s. 45-52
Data publikacji online: 2019

Ритмика русского сонета по горизонтали и вертикали: Константин Бальмонт и Игорь Северянин

Język i metoda, 2019, 6, s. 53-66
Data publikacji online: 2019

Синтаксис гибридов: есть ли закономерность в сосуществовании вербальных и невербальных элементов поликодовых текстов?

Język i metoda, 2019, 6, s. 69-79
Data publikacji online: 2019

Потенциал графемики в моделировании прагматики текста (дискурса) и развитии национальной лингвокультуры

Język i metoda, 2019, 6, s. 81-88
Data publikacji online: 2019

Специфика феномена трансформированного прецедентного высказывания в заголовках медиатекстов онлайн-формата. Переводческий аспект

Język i metoda, 2019, 6, s. 89-96
Data publikacji online: 2019

Прагматика котоматрицы как креолизованного интернет-мема: стратегия ориентированности (на примере коммуникативной тактики апелляция к стереотипам)

Język i metoda, 2019, 6, s. 97-107
Data publikacji online: 2019

От зеркальных нейронов к речи: эмпатия в мозгу и в языке

Język i metoda, 2019, 6, s. 111-124
Data publikacji online: 2019