Język i metoda Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Redaktor: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga
Sekretarz redakcji: Maciej Tomak
Zespół redakcyjny: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga, Janusz Świeży

Seria Язык и метод . Русский язык в научных исследованиях XXI века (Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku) jest redagowana w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego . Jest to pierwsza wydawana w Polsce seria, której celem jest inicjowanie wymiany poglądów z zakresu zagadnień metodologicznych pomiędzy badaczami języka rosyjskiego w Polsce i za granicą oraz promowanie polskich uczonych prowadzących badania w tej dziedzinie w skali międzynarodowej. Językami serii są rosyjski i angielski. Tomy serii wydawane są co trzy lata. Słowa kluczowe: językoznawstwo, współczesne językoznawstwo rosyjskie,  współczesne metodologie lingwistyczne .

ISSN 2299-5668
e-ISSN 2391-9981

Język i metoda, 2016, 2016

Redaktor: Dorota Szumska, Krzysztof Ozga
Sekretarz redakcji: Maciej Tomak
Opublikowano online: 2 marca 2016

Artykuły

Ilość

Отображение отдельных постулатов фрактальной семиотики в развитии психологического значения слова

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Реестровое представление лексики русского языка XVIII века

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

как историко-лексикологическое исследование нового типа

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Словообразовательно-семантический анализ агентивов современного русского языка

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Основные направления исследования новообразований в современной российской лингвистике

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Протологизмы Михаила Эпштейна с корнем «врем»: структурно-семантический анализ

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

От и до: протоконцептуальные истоки и семантическая динамика предлога «до» в русском языке

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Гносеологические возможности интернет-поисковых материалов в лингвистических исследованиях

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Польско-русский параллельный корпус Варшавского университета

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Параллельные тексты в процессе составления переводного словаря

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Неоклассика как профилактика методологического срыва

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Обратная переходность в области частей речи русского языка

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Linguistic profi les: A quantitative approach to theoretical questions

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Вторичная имперфективация русского глагола по данным корпусного исследования

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Функции инфинитива в польском и русском языках: корпусный анализ

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Полевая природа русского императива

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Изучение славянских глаголов сквозь призму фазовых парадигм

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Семантическое калькирование и эволюция парадигм отвлеченных существительных в современном русском языке

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Синтаксические инновации в со- временной русской прозе и киносценарии

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Темпоральность как спецификатор семантической структуры в функциональном аспекте

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Семантические процессы в конструкциях с рефлексивным местоимением

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Семантическая интерпретация текста: лингвистические исследования на грани методологического срыва или интеграции

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Герменевтическое прочтение текста: методология и приемы описания

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Когнитивное направление в исследовании речевых жанров (на материале речевого жанра автобиографического рассказа)

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Фрагментирование текстов русских летописей: лингвотекстологический подход

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

О лингвотекстологическом исследовании славянских списков Стишного Пролога XV–XVII веков

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Методология функционального прагматизма для лингвоанализа художественной речи

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Лингвистический анализ абсурдного художественного текста: аспекты, возможности, перспективы

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Образ автора и образ адресата как имплицитный компонент содержания нехудожественных текстов

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Психолингвистические методы исследований процессов порождения и восприятия современного русскоязычного документа

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Семантический дифференциал: достоинств и недостатки в исследовании восприятия русскоязычного инструктивного документа

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016

Экспериментальное исследование анафоры. Методологические проблемы в кросслингвистических исследованиях

Język i metoda, 2016, 2016,
Data publikacji online: 2 marca 2016