Projekt „Zrozumieć Sierpień” jako przykład wdrożenia koncepcji audience development

Magdalena Iwanowska,

Piotr Zbieranek,

Aleksandra Żukowska

Abstrakt

The “Understanding August” project as an example of the implementation of the audience development concept

Cultural institutions, including museums, have been transforming the way of performance of their statutory activities during last several years. The essence of the change is transformation audience participation from passive observation by ‘viewers’ to active and creative participation  The process requires appliance of appropriate communication strategies by cultural institutions. In this context the institutions currently more frequently apply strategies compliant with audience development concept understood as dynamic and integrated communication process between cultural institutions and their environment. The idea of audience development concept is focusing on audience that is transformed form ‘viewer’ into (co-)creator and participant of cultural activities. This strategy aims in satisfying various, often seemingly contradictory, economic social objectives set of institution. This phenomenon is a part of modern city culture described, inter alia, in ‘broadening the field of culture’ concept. According to the authors, good practices may be found in European Solidarity Centre in Gdansk (ECS) activities. The aim of the paper is to present the idea of audience development on example of ‘Understanding August’ project realised by ECS. The paper shows that analysis of cultural institution communication strategy should focus especially on its core activities, nowadays performed mainly according to spirit of development audience concept.
Słowa kluczowe: communication, cultural institutions, audience development, public sphere, European Solidarity Centre in Gdańsk
References

Badzińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 35.

Czarnecki S . i in., Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012.

Czarnecki S., Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P., Przemyśleć poszerzenie. Praktycy i badacze wobec zmian, „Kultura Współczesna” 2014, nr 3.

www.ecs.gda.pl/zrozumiecsierpien (dostęp: 20.05.2017).

www.hlf.org.uk/audience-development (dostęp: 20.05.2017).

Kłosowski W., Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii [w:] Kultura – Polityka – Rozwój. O kulturze jako „dźwigni” rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, red. S. Szultka, P. Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.

Krapiński B., Wartości w działaniu. Zrozumieć Sierpień [w:] Kultura – Polityka – Rozwój. O kulturze jako „dźwigni” rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów,

red. S. Szultka, P. Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012. 

Madryas W., Public relations jako narzędzie tworzenia wizerunku instytucji kultury, „Gospodarka. Rynek. Edukacja” 2012, nr 1.

Nacher A., Krakowskie węzły i przepływy – miasto „plemion” i „rojów”? [w:] Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji, red. Anna Nacher, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.

Poprawski M. i in., Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce, Związek Miast Polskich, Poznań 2016.

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych UG, Działalność władz miasta oraz wybrane problemy miasta w opinii mieszkańców. Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych w Gdańsku w 2011 r., Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011.

Skrzypek M., Sieciowanie celowe. Latarnia Lublin [w:] Kultura, polityka, rozwój: o kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, red. S. Szultka, P. Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.

The Wallace Foundation, Investing in Staff to Improve Visitor Services [w:] Service to People: Challenges and Rewards How museums can become more visitor-centered, Lila Wallace-Reader’s Digest Fund, New York, 2001.

Walmsley B., Franks A., The audience experience: changing roles and relationships, Reproduced with kind permission of Goodfellow Publishers, Oxford 2011.

Wlazeł A., Audience development. Wprowadzenie do koncepcji [w:] Audience development, czyli Sztuka dla widzów, red. A. Etmanowicz, A. Wlazeł, Fundacja Impact, Warszawa 2012.

Zbieranek P., Aktorzy czy kanały sfery publicznej? Umiejscowienie organizacji typu think tank w systemie społecznym, „Animacja życia publicznego” 2011, nr 4.

Zbieranek P., Kultura na Pomorzu – w kierunku koncentracji czy rozproszenia? [w:] Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury: edycja II, red. C. Obracht-Prondzyński, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2015.