Promocja Polski i kultury polskiej za granicą w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Lusińska,

Anna Kalinowska-Żeleźnik

Abstrakt

The promotion of Poland and Polish culture abroad in the program of the Ministry of Culture and National Heritage.

The promotion of Polish culture is an important element for economic and social development of the country, building his image after for its borders, and especially solid brand ‘Poland’. Government action in this regard is based primarily on ministerial programs. One of them is the program of the Ministry of Culture and National Heritage supporting the promotion of Polish abroad by culture.
Słowa kluczowe: promotion, culture, promotion of the Polish culture, international promotion of the Polish culture
References

Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000.

Beliczyński J., Zarządzanie reklamą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.

Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001.

Dziwisz D., Trzeci fi lar polityki zagranicznej – promocja kultury, http://www.psz.pl/117-polityka/dominika-dziwisz-trzeci-filar-polityki-zagranicznej-promocja-kultury (dostęp: 7.02.2017).

Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.

Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne [w:] Marketing terytorialny – strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.

Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Grzegorczyk A., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. 

Herder J. G., Przedmowa [w:] Myśli o fi lozofi i dziejów, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1962.

Hingston P., Wielka księga marketingu, Signum–Instytut Przemysłowo-Handlowy im. Mirosława Dzielskiego. Fundacja Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, Kraków 1992.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html (dostęp: 5.02.2017).

http://www.lima.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura_polska (dostęp: 5.02.2017).

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dokumenty/20141022Wydarzenia_artystyczne-priorytet_5-Promocja_kultury_polskiej_za_granica-2.pdf (dostęp: 7.02.2017).

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/fi nanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/wydarzenia-artystyczne/promocja-kultury-polskiej-za-granica.php (dostęp: 08.02.2017).

http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportPromocja/promocja_kult_streszczenie.pdf (dostęp: 16.03.2017).

Knaflewska J., Kot W., Księga kultury polskiej: kultura i nauka, literatura: ilustrowana encyklopedia tematyczna, Publicat, Poznań 2007.

Korus J., Jak dobrze sprzedać Polskę?, http://biznes.newsweek.pl/msz-przyjal-wlasnie-zasady-promowania-naszego-kraju-za-granica-zasady-promowania-marki-polska-na-newsweek-pl,artykuly,274202,1.html (dostęp: 5.02.2017).

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.

Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Laboratorium Badań Społecznych, Raport końcowy z badania opinii na temat „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2013.

Lusińska A., Miejsce reklamy w kampaniach społecznych promujących Polskę [w:] Reklama społeczna między społecznymi problemami a innowacjami, red. A. Kołodziej-Durnaś, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, Szczecin 2015.

Mitchell J.M., International cultural relations, Allen and Unwin, London 1986.

Nowak J.F., Potkański T., Upowszechnianie zarządzania marketingowego w polskich samorządach terytorialnych [w:] Marketing terytorialny: studia przypadków, red. M. Florek, K. Janiszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.

Sarzyńska-Putowska J., Komunikacja wizualna. Wybrane zagadnienia, Fundacja im. Joanny Sarzyńskiej-Putowskiej przy Katedrze Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków 2000.

Smoczyński W., Nasz wizerunek za granicą. Polska: kraj bez twarzy, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/295379,1,nasz-wizerunek-za-granica.read (dostęp: 5.02.2017).

Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.

Zdrojewski B., Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą”, http://www.mkidn.gov.pl/media/po2008/regulaminy/zagranica-regulamin.pdf (dostęp: 08.02.2017).