Rzeczywistość medialna w przekładzie: między ekwiwalencją przekładową a strefą nieprzekładu

Alicja Pstyga

Abstrakt

Media reality in translation: between the equivalence and the area of non-translation.

The interlingual and intercultural differences between the linguistic world images appear in the translation process of media texts. Media reality becomes an additional problem in this particular case, because during the translation process it is also transformed heavily. This is caused not only by the nature of equivalence-related problems, but also by the selection process of the source material and by summarising the translated texts. As a result, parts of the original text are missing. The final, translated texts are aimed at another target audience, who reads them with a diverse attitude. They often present, following the process of selecting and structuring of information, a different (modified or deformed) textual media reality.
Słowa kluczowe: media reality, media texts, equivalence, translation
References

Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.

Bralczyk J., Wasilewski J., Język w mediach. Medialność języka [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.

Chlebda W., Ekwiwalencja i ekwiwalenty: między słownikiem a tekstami [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lazari de A., Riabow O., Żakowska M., Europa i niedźwiedź, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2013.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, TAiWPN Universitas, Kraków 2006.

Mikułowski-Pomorski J., Zmieniający się świat mediów, TAiWPN Universitas, Kraków 2008. 

Nowak P., Tokarski R., Medialna wizja świata a kreatywność językowa, w: Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Pstyga A., Przekład w komunikowaniu medialnym: Wybrane zagadnienia na przykładzie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Pstyga A., Rzeczywistość medialna i medialny punkt widzenia a przekład [w:] Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego, red. A. Pstyga, U. Patocka-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017. 

Polszczyzna w tekstach przekładu, t. V, seria Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, M. Milewska-Stawiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016. 

Skowronek B., Badania nad językiem w mediach po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1–2. 

Skowronek B., Mediolingwistyka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2013. 

Skowronek K., Rutkowski M., Media i nazwy, Z zagadnień onomastyki medialnej, Lexis, Kraków 2004.