My naród – czyli kto? Kategoria my – oni w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich

Izabela Kępka

Abstrakt

We the People – who is it? Category we – they in the speeches of Jaroslaw Kaczynski on the occasion of Smoleńsk anniversary

The matter of this article is to show the role of the category of a person in the creation of the image of the Polish society after the Smoleńsk catastrophe in J. Kaczyński’s speeches. Kaczyński uses the form ‘us’ to specify the community of people that think in the way he thinks. The form ‘they’ has in his speeches three tasks: it specifi es people who died in the catastrophe, it specifies the group of people who support Kaczyński and collect money for sculptures etc. The third group is presented by his political enemies. Kaczyński uses also impersonal forms. The specify the political enemies and show their bad actions. The biggest enemy is the Polish government with Donald Tusk.
Słowa kluczowe: language of politics, propaganda, transnational relations, axiology, linguistic creation of the nation.
References

Awdiejew A., Systemowe środki perswazji [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 71 – 80.

Barańczak S., Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” 1975, nr 7.

Bugajski M., Znak językowy w tekstach ofi cjalnej propagandy [w:] Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 137–141.

Fras J., Komunikacja polityczna: wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Kamińska-Szmaj I., Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 13–28.

Karwat M., Perswazja w tekstach politycznych — spojrzenie politologa [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003. 

Kłosińska K., Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my”/”oni” w języku polityki po 1989 roku [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 115–122.

Mayen J., O stylistyce utworów mówionych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa 1972.

Walczak B., Co to jest język polityki [w:] Język a kultura. Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1994. 

Zaleska Z., Perswazja w języku polityki, „Dialogi Polityczne” 2008, nr 9, s. 255–266. 

Netografia

2011 r. http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html. 

2012 r.: http://www.rp.pl/artykul/857907.

2013 r.: http://natemat.pl/57487.

2014 r.: http://karta.telewizjarepublika.pl/kaczynski-dokonczmy-solidarnosciowa-rewolucje,5757.html.

2015 r.: http://wpolityce.pl/smolensk/240460.

2016 r.: https://www.wprost.pl/historia/535700.

2017 r.: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/7-rocznica-katastrofy-smolenskiej-przemowienie-jaroslawa-kaczynskiego/rcvbkle.